Tietotalouden LEAN julkiselle sektorille – turhia järjestelmiä vai lisää digitalisointia?

23.4.2020, Kuopio

Uusia järjestelmiä vanhojen tilalle, lisää digitaalisaatiota…  Onko tämä hyödyllistä vai hukkaa? Lean-ajattelu auttaa hahmottamaan tilanteen. Hae koulutuksesta lisätietoa oman organisaatiosi kehittämiseen.

Di­gi­ta­li­saa­tio tuo uu­sia jär­jes­tel­miä asi­ak­kail­le kai­kil­la aloil­le, mut­ta tämä on vas­ta al­kua. Toi­saal­ta uu­sia jär­jes­tel­miä vaih­de­taan van­ho­jen ti­lal­le jos­kus vail­la jär­keä? Mi­ten löy­tää toi­min­nas­ta hu­kat ja ar­voa tuot­ta­mat­to­mat työ­vai­heet sekä pääl­lek­käi­set jär­jes­tel­mät? Avuk­si tar­vi­taan tie­to­ta­lou­den Lean!

Tavoite

Kou­lu­tuk­ses­sa opit ym­mär­tä­mään di­gi­taa­li­suu­den tuo­maa hyö­tyä jul­ki­sel­la sek­to­ril­la LEAN hen­ges­sä. Toi­saal­ta jär­jes­te­le­miä vain han­ki­taan li­sää ja li­sää, do­ku­men­toi­mat­ta hyö­ty­jä ja tär­keyt­tä. Kou­lu­tuk­ses­sa tuo­daan esil­le uu­sia näkö­kul­mia, di­gi­taa­li­sia pal­ve­lu­ja osa­na pal­ve­lu­tuo­tan­toa. Osa päi­väs­tä mie­ti­tään ar­voa tuot­ta­mat­to­man ja LEAN toi­min­nan te­hos­ta­mis­ta toi­min­nan pro­ses­seis­sa. Päi­vän ai­ka­na ope­tel­laan ja mie­ti­tään di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den eli jär­jes­tel­mien ja tie­don­hal­lin­nan ar­vi­oin­tia ja ke­hit­tä­mis­tä.

Sisältö
Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ke­hit­tää toi­min­taa ja pa­ran­taa pro­ses­se­ja ja pal­ve­lui­ta asi­a­kas­näkö­kul­ma mie­les­sä.

Kouluttaja

Jark­ko Koi­vu­nie­mi

MBA, tie­to- ja tek­no­lo­gia-asi­an­tun­ti­ja Jark­ko Koi­vu­nie­mi

Aika

to  23.4.2020 klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

140 €

Ilmoittautumiset

7.4.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le202010.12.2015