Hankinnat pienessä kunnassa

27.4. ja ti 28.4.2020, verkko

So­vel­le­taan­ko han­kin­ta­la­kia kyn­nys­ar­von alit­ta­viin han­kin­toi­hin? Pi­tää­kö maan­vuok­raus­ta kil­pai­lut­taa ? Ke­nel­lä on toi­mi­val­ta pie­niin han­kin­toi­hin ? Mil­loin suo­ra­han­kin­ta on mah­dol­li­nen ? Mi­ten pien­ten han­kin­to­jen muu­tok­sen­haku ero­aa muis­ta han­kin­ta­pää­tök­sis­tä? Näi­hin ky­sy­myk­siin saat vas­tauk­sen Han­kin­nat pie­nes­sä kun­nas­sa -kou­lu­tuk­ses­ta Ii­sal­mes­sa.

Sisältö

Pien­han­kin­to­jen kil­pai­lut­ta­mi­nen eli kan­sal­li­sen kyn­nys­ar­von alit­ta­vat han­kin­nat

Onko pak­ko kil­pai­lut­taa ?

Han­kin­ta­pää­tös

Muu­tok­sen­haku han­kin­ta­pää­tök­seen

Kohderyhmä

Kaik­ki han­kin­to­ja ja tar­jous­pyyn­tö­jä val­mis­te­le­vat ja han­kin­ta­pää­tök­siä te­ke­vät hen­ki­löt kun­nas­sa.

Kouluttaja

Su­san­na Ijäs

Laki­mies, VT, OTM Su­san­na Ijäs

Su­san­na Ijäs on toi­mi­nut Kun­ta­lii­ton laki­yk­si­kön laki­mie­he­nä seit­se­män vuo­den ajan sekä si­vii­li- että hal­lin­to­ju­ris­ti­na. Hän on toi­mi­nut myös kau­pun­gin­laki­mie­hen teh­tä­vis­sä Hä­meen­lin­nas­sa, kiin­teis­tö­laki­mie­he­nä Es­poon kau­pun­gin ja Hel­sin­gin kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­sa.
Ijäk­sel­lä on vah­va taus­ta val­ti­on­hal­lin­non puo­lel­ta Val­ti­o­kont­to­ris­ta kah­dek­san vuo­den ajal­ta. Hän on työs­ken­nel­lyt myös Han­dels­ban­ke­nis­sa ra­hoi­tus- ja si­joi­tus­a­si­oi­den pa­ris­sa. Ijäs on pi­det­ty ja ko­ke­nut kou­lut­ta­ja. Hän on kou­lut­ta­nut kun­tien työn­te­ki­jöi­tä, vir­ka­mie­hiä ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä jo kym­me­nen vuo­den ajan.

Aika

ma 27.4. ja ti 28.4.2020 klo 13.00-16.00, verk­ko

Hinta

145 €

Ilmoittautumiset

20.4.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le202010.12.2015