Valmentava esimies -valmennus (7 op)

26.3.-27.8.2020, Kuopio

Valmentava johtaminen perustuu johtajan kyvylle ymmärtää ja hyödyntää työyhteisön erilaisuutta, minkä avulla työyhteisöstä saadaan paras esiin.

Täs­sä val­men­nuk­ses­sa joh­ta­jan/esi­mie­hen roo­lia lä­hes­ty­tään co­ach (val­men­ta­ja) –roo­lin näkö­kul­mas­ta! Tule roh­ke­as­ti mu­kaan!

Tavoite

Täs­sä val­men­nuk­ses­sa pa­neu­du­taan esi­mie­hen val­men­nuk­sel­li­seen roo­liin, jota lä­hes­ty­tään oi­val­ta­van co­ac­hin­gin kaut­ta. Val­men­nus pe­rus­tuu ih­mis­tä ar­vos­ta­vaan co­ac­hing-asen­tee­seen, kes­kei­si­nä aju­rei­na ovat yk­si­lön si­säi­set mo­ti­vaa­ti­o­te­ki­jät ja on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­set. Se avaa laa­jem­man tar­kas­te­lu­kul­man te­ke­mi­seen ja osaa­mi­seen ko­ros­ta­mal­la itse­oh­jau­tu­vuut­ta, tasa­ver­tai­suut­ta, toi­min­nan va­paut­ta, avoi­muut­ta ja läpi­nä­ky­vyyt­tä ja tu­ke­mal­la sa­mal­la yk­si­löi­den jat­ku­vaa uu­dis­tu­mis­ta ja hy­vin­voin­tia.

Val­men­nus tu­kee myös joh­ta­jan omaa koko­nais­val­tais­ta ke­hit­ty­mis­tä, itse­tun­te­mus­ta, tun­ne­älyä sekä uu­den­lai­sen ajat­te­lu- ja ha­vain­noin­ti­ta­van löy­tä­mis­tä. Väli­teh­tä­vät tu­ke­vat tätä muu­tos­ta – kat­so­taan it­seä, omaa joh­ta­mis­teh­tä­vää, hen­ki­lös­töä sekä koko or­ga­ni­saa­ti­o­ta uu­des­ta näkö­kul­mas­ta sekä har­joi­tel­laan co­ac­hin­gia työ­teh­tä­vis­sä oman hen­ki­lös­tön kans­sa sekä teh­dään tie­toi­suus­tai­to­har­joi­tuk­sia.

Sisältö

Co­ac­hin­gis­sa hen­ki­löä lä­hes­ty­tään hä­nen po­ten­ti­aa­lin­sa kaut­ta ja tu­e­taan koh­ti itse­oh­jau­tu­vuut­ta. Esi­mer­kik­si mi­ten joh­ta­ja pys­tyy par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la an­ta­maan ih­mi­sil­le ti­laa ku­kois­taa ja lois­taa ja tu­ke­maan hei­tä hei­dän teh­tä­väs­sään?

Val­men­nus aloit­taa mat­kan koh­ti kun­kin omaa ko­ke­muk­sel­lis­ta ja vai­kut­ta­vaa hen­ki­lö­koh­tais­ta kas­vun mat­kaa ih­mi­se­nä, joh­ta­ja­na ja val­men­ta­ja­na. Sa­mal­la val­men­nus avaa po­lun koh­ti itse­oh­jau­tu­vam­paa or­ga­ni­saa­ti­o­ta.

Vii­den päi­vän val­men­nus­ko­ko­nai­suus si­säl­tää:
Val­men­ta­van joh­ta­mi­sen kes­ki­ös­sä on ih­mi­sen ke­hit­ty­mi­nen, kas­va­mi­nen ja po­ten­ti­aa­lin saa­vut­ta­mi­nen. Val­men­nuk­sen te­o­reet­ti­se­na vii­te­ke­hyk­se­nä toi­mii kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia, po­si­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia, neu­ro­tie­de, ai­kuis­kas­va­tus­tie­de ja or­ga­ni­saa­ti­o­tie­de.

Kou­lu­tuk­sen myö­tä:

Val­men­nuk­seen si­säl­tyy väli­teh­tä­viä, jot­ka ovat osal­lis­tu­jan omaan ke­hit­ty­mi­seen liit­ty­vää ref­lek­toin­tia, tie­toi­suus­tai­to­har­joi­tuk­sia ja käy­tän­nön val­men­nus­har­joi­tuk­sia sekä or­ga­ni­saa­ti­on
ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­töä.

Kouluttajat

Rit­va Lii­sa­nant­ti

Rit­va Lii­sa­nant­ti Mas­ter Co­ach, mind­ful­ness-oh­jaa­jien kou­lut­ta­ja, työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja, po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an oh­jaa­ja, or­ga­ni­saa­ti­oi­den sys­tee­mi­sen trans­for­maa­ti­on val­men­ta­ja.
Val­men­ta­ja­na Rit­va ha­lu­aa vie­dä si­nut ja or­ga­ni­saa­ti­o­si koh­ti pa­rem­paa yh­teis­työ­tä ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Hän kan­nus­taa py­säh­ty­mään ky­sy­mys­ten ää­rel­le ja an­ta­maan ti­laa uu­sien näkö­kul­mien syn­ty­mi­sel­le. Rit­va ha­lu­aa tuo­da tie­toi­suus­tai­dot ja tun­ne­älyn ar­jen työ­ka­luik­si luo­maan tu­le­vai­suu­den me­nes­tys­tä.

Sti­na Ako­la

Sti­na Ako­la KM, eri­tyis­o­pet­ta­ja, rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja
Val­men­ta­ja­na Sti­na us­koo sii­hen, että itse­tun­te­mus ja oma kas­vu mah­dol­lis­ta­vat jo­kai­sel­le oman­nä­köi­sen muu­tok­sen koh­ti ta­voit­tei­ta. Omia ajat­te­lu- ja toi­min­ta­mal­le­ja tut­ki­mal­la voi löy­tää it­sel­leen par­haan ta­van toi­mia. Val­men­nuk­sen kaut­ta Sti­na ha­lu­aa aut­taa ih­mi­siä oi­val­ta­maan heil­le tär­kei­tä asi­oi­ta ja löy­tä­mään oman roh­keu­den muu­tok­seen.

Kohderyhmä

Esi­mie­het ja joh­ta­jat yk­si­tyi­sel­lä ja jul­ki­sel­la sek­to­ril­la

Aika

to 26.3.2020
to 23.4.2020
to 14.5.2020
to 4.6.2020
to 27.8.2020
päi­vit­täin klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

1.100 € Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­tus kah­des­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

12.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le202010.12.2015