Voimavaroja työelämän arkeen - Työyhteisötaidot kunniaan

26.3.2020, Iisalmi

Voi­ma­va­ro­ja työ­e­lä­män ar­keen – Työ­yh­tei­sö­tai­dot kun­ni­aan

Työhyvinvointi tehdään yhdessä, asenne ja motivaatio arvaamattoman suuressa roolissa…Kouluttajan innostava ja  eloisa koulutustapa tempaa sinut mukaansa miettimään omaa yhteisöäsi ja itseäsi yhteisössä.
Sisältö

Työ­hy­vin­voin­ti teh­dään yh­des­sä

Työ­yh­tei­sö­tai­dot

Omien voi­ma­va­ro­jen tun­nis­ta­mi­nen

Tavoite

Vuo­ro­vai­kut­tei­sen val­men­nus­päi­vän ta­voit­tee­na on sekä an­taa voi­mia työ­e­lä­män kii­rei­den kes­kel­lä elä­mi­seen, kiin­nit­tää huo­mi­o­ta jo­kai­sen omaan roo­liin työ­yh­tei­sös­sä toi­mi­mi­sen ar­jes­sa että tuo­da esil­le tär­kei­tä näkö­koh­tia työ­yh­tei­sö­tai­dois­ta, työ­hy­vin­voin­nin ko­ko­nai­suu­des­ta, avoi­men vuo­ro­vai­ku­tuk­sen mer­ki­tyk­ses­tä ja työ­yh­tei­sön myön­tei­ses­tä ke­hit­ty­mi­ses­tä työ­e­lä­män muu­tos­ten kes­kel­lä.
Kes­kei­se­nä ta­voit­tee­na on myös, että osal­lis­tu­jat ko­ki­si­vat saa­neen­sa vir­taa ja voi­maa, uu­sia aja­tuk­sia ja näkö­kul­mia työ­yh­tei­sö­tai­dois­ta. Tar­koi­tus on, että jo­kai­nen saa in­toa edel­leen jat­kaa hy­vää työ­tä työ­yh­tei­sös­sä ar­jen kes­kel­lä ja että päi­vän ai­ka­na esil­le vi­rin­neet asi­at saa­vat jo­kai­sen omal­ta osal­taan ke­hit­tä­mään omaa työ­yh­tei­sö­ään yhä toi­mi­vam­paan suun­taan.
Val­men­nus­päi­vä to­teu­te­taan in­nos­ta­val­la ja vuo­ro­vai­kut­tei­sel­la ot­teel­la, osal­lis­tu­jia ak­ti­voi­den, spar­ra­ten ja yh­des­sä kes­kus­tel­len.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus­päi­vä so­pii kai­kil­le työh­tei­sö­jen jä­se­nil­le ja esi­mie­hil­le am­mat­ti­a­las­ta riip­pu­mat­ta.

Kouluttaja

Päi­vi Perä­mäki, työn­oh­jaa­ja, LTO

Päi­vi on toi­mi­nut esi­mie­he­nä kun­ta-alal­la yli 25 vuot­ta, jos­ta 8 vuot­ta hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö­nä.  Syk­sys­tä 2009 läh­tien Päi­vi on luot­san­nut omaa kou­lu­tus- ja val­men­nus­alan per­he­y­ri­tys­tä toi­mien koko ajan asi­a­kas­ken­täl­lä val­men­nus, kou­lu­tus ja työn­oh­jaus­työs­sä. Hän on val­men­ta­ja­na vuo­ro­vai­kut­tei­nen ja in­nos­ta­va sekä osal­lis­tu­jia po­si­tii­vi­sel­la ta­val­la ak­ti­voi­va am­mat­ti­lai­nen. Päi­vin val­men­net­ta­vis­ta mo­net ovat to­den­neet hä­nen ole­van pu­hut­te­le­va, luo­va ja voi­maa an­ta­va per­soo­na. Hä­nen mo­net mie­len­kiin­toi­set käy­tän­nön esi­mer­kit oman esi­mies­uran ajal­ta an­ta­vat hy­vän vii­te­ke­hyk­sen ja op­pi­mis­a­lus­tan päi­vään osal­lis­tu­jil­le. Hän vi­rit­tää esi­mer­keil­lään myös osal­lis­tu­jat ja­ka­maan omia ko­ke­muk­si­aan. Näin yh­tei­nen op­pi­mi­nen mo­nin­ker­tais­tuu!

Aika

to 26.3.2020 klo 8.30-15.30, Ii­sal­mi

Hinta

130 €, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vit.

Ilmoittautumiset

12.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

“Lois­ta­va kou­lut­ta­ja!  Mie­le­tön lu­en­noit­si­ja!”

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le202010.12.2015