Teams tehokäyttöön

20.3.2020, Iisalmi

Tämä kou­lu­tus on si­nul­le, joka jo käy­tät Te­am­siä tai hal­lit­set O365:n pe­rus­o­mi­nai­suu­det. Kou­lu­tuk­ses­sa sy­ven­ny­tään Te­am­siin ko­ko­nai­suu­te­na ja mu­ka­na on myös Stre­am-vi­de­o­pal­ve­lu, jon­ka voi sa­noa ole­van oleel­li­nen osa Te­am­sia. Vi­de­o­neu­vot­te­lut siir­ty­vät lähi­tu­le­vai­suu­des­sa Te­am­siin ja se kor­vaa Sky­pe for bu­si­ness-pal­ve­lun. Jo tä­män vuok­si Te­am­sin osaa­mi­nen tu­lee olla jat­kos­sa hal­lus­sa. Te­ams tuo myös työ­ryh­mien työs­ken­te­lyn avuk­si pal­jon uu­sia omi­nai­suuk­sia.

Sisältö
Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­vel­tuu  si­nul­le, joka jo käy­tät Te­am­sia tai hal­lit­set O365 pe­rus­o­mi­nai­suu­det.

Kouluttaja

KM, di­gi­o­pe Pasi Mus­to­nen

Aika

pe 20.3.2020 klo 8.30-15.00, Ii­sal­mi

Hinta

120 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit. Max. 20 osal­lis­tu­jaa.

Ilmoittautumiset

5.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le202010.12.2015