Minna Canth -foorumi: Oppivan työpaikan johtaminen

16.10.2020, Kuopio

Minna Canth -foorumi 16.10.2020: Oppivan työpaikan johtaminen

HUOM! Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si ta­pah­tu­ma siir­re­tään uu­teen ajan­koh­taan.

Tänä päi­vä­nä työs­sä tar­vi­taan jat­ku­vas­ti uut­ta tie­toa, sen so­vel­ta­mis­ta ja pa­laut­teen myö­tä ta­pah­tu­vaa toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä. Työ on on­gel­man­rat­kai­sua, ko­kei­le­mis­ta ja op­pi­mis­ta. Tois­tet­ta­vuus on vaih­tu­nut re­aa­li­ai­kai­seen op­pi­mi­seen. Or­ga­ni­saa­ti­oi­den toi­min­nan te­hok­kuus ja kil­pai­lu­kyky riip­puu nii­den no­peu­des­ta re­a­goi­da muu­tok­siin ja ke­hit­tää toi­min­taan­sa.

Mi­ten työ­pai­kal­le sit­ten luo­daan op­pi­mis­ta edis­tä­vä kult­tuu­ri? Mi­ten joh­ta­ja voi omal­la esi­mer­kil­lään ja toi­min­nal­laan tä­hän vai­kut­taa? Näi­hin ky­sy­myk­siin et­sim­me rat­kai­su­ja tä­män vuo­den Min­na Canth-foo­ru­mis­sa.

Esiin­ty­jät

KOMP­LEK­SI­NEN YM­PÄ­RIS­TÖ EDEL­LYT­TÄ­ÄÄ KAK­SI­KÄ­TI­SYYT­TÄ – BBA, KTM Sami Paju, Fi­lo­so­fi­an Aka­te­mia
META­O­SAA­MI­NEN KAS­VAA KOM­PE­TENS­SIN RA­KO­SIS­TA – Työ­e­lä­mä­pro­fes­so­ri Ris­to Sar­vas, Aal­to-yli­o­pis­to
JOH­TA­JAN ROO­LI OP­PI­VAN TYÖ­PAI­KAN LUO­MI­SES­SA – Pro­fes­so­ri Anu Puu­sa, Itä-Suo­men yli­o­pis­to
KET­TE­RÄ OP­PI­MI­NEN, MI­TEN ME ON­NIS­TUIM­ME SII­NÄ? – Op­pi­mis­a­gent­tien fa­si­li­toi­tu esi­tys

Seit­se­mäs Min­na Canth -foo­ru­mi jär­jes­te­tään Kuo­pi­on kes­kus­tas­sa, Ori­gi­nal So­kos Ho­tel Pui­jon­sar­ven Puik­ka­ri Conf­ren­cen juh­la­sa­lis­sa per­jan­tai­na 16.10.2020 klo 9 – 15. Foo­ru­mi ko­ko­aa vuo­sit­tain eri alo­jen joh­ta­jia, esi­mie­hiä ja asi­an­tun­ti­joi­ta ver­kos­toi­tu­maan, kuun­te­le­maan huip­pu­pu­heen­vuo­ro­ja ja naut­ti­maan moni­a­lai­ses­ti tai­tees­ta. Ta­pah­tu­man tuot­taa Snell­ma­nE­DU. Vuon­na 2020 mu­ka­na on myös Le­arn@work -han­ke.

snellmankesayliopisto.fi/mcf/
Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Esi­mies­kou­lu­tuk­set202010.12.2015