Minna Canth -foorumi: Oppivan työpaikan johtaminen

12.6.2020, Kuopio

Minna Canth -foorumi 2020: Oppivan työpaikan johtaminen 12.6.2020

Tänä päi­vä­nä työs­sä tar­vi­taan jat­ku­vas­ti uut­ta tie­toa, sen so­vel­ta­mis­ta ja pa­laut­teen myö­tä ta­pah­tu­vaa toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä. Työ on on­gel­man­rat­kai­sua, ko­kei­le­mis­ta ja op­pi­mis­ta. Tois­tet­ta­vuus on vaih­tu­nut re­aa­li­ai­kai­seen op­pi­mi­seen. Or­ga­ni­saa­ti­oi­den toi­min­nan te­hok­kuus ja kil­pai­lu­kyky riip­puu nii­den no­peu­des­ta re­a­goi­da muu­tok­siin ja ke­hit­tää toi­min­taan­sa.

Mi­ten työ­pai­kal­le sit­ten luo­daan op­pi­mis­ta edis­tä­vä kult­tuu­ri? Mi­ten joh­ta­ja voi omal­la esi­mer­kil­lään ja toi­min­nal­laan tä­hän vai­kut­taa? Näi­hin ky­sy­myk­siin et­sim­me rat­kai­su­ja tä­män vuo­den Min­na Canth -foo­ru­mis­sa.

Seit­se­mäs Min­na Canth -foo­ru­mi jär­jes­te­tään Kuo­pi­on kes­kus­tas­sa, Ori­gi­nal So­kos Ho­tel Pui­jon­sar­ven juh­la­sa­lis­sa Puik­ka­ris­sa, per­jan­tai­na 12.6. klo 9-15.  Il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä mah­dol­li­suus va­ra­ta lip­pu 12.6. Kuo­pio Tans­sii ja Soi Ge­ne­lec-Gaa­laan.

Tutustu ja ilmoittaudu Minna Canth -foorumiin https://snellmankesayliopisto.fi/mcf/
Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le202010.12.2015