Kuntatatalouden ajankohtaispäivä

3.9.2020, Iisalmi

Kuntatalouden ajankohtaispäivä johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille
Sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi ajan­koh­tais­kat­saus jul­ki­seen ta­lou­teen ja kun­ta­ta­lou­teen. Il­lan ai­ka­na myös päi­vi­te­tään tie­dot me­neil­lään ole­vien uu­dis­tus­ten, ku­ten oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen ja sote-uu­dis­tuk­sen ti­lan­tees­ta ja vai­ku­tuk­sis­ta kun­tiin.
Kou­lu­tuk­sen pai­no­tus on kun­tien vero­ra­hoi­tuk­ses­sa, eli vero­tu­lo­jen ja val­ti­on­o­suuk­sien en­na­koin­nis­sa osa­na kun­nan ta­lous­ar­vi­o­val­mis­te­lua. Kou­lu­tus vah­vis­taa sekä kun­tien vi­ran­hal­ti­jan että pää­tök­sen­te­ki­jän kun­ta­ta­lous­o­saa­mis­ta ja aut­taa eri­tyi­ses­ti vuo­den 2021 ja ke­hys­kau­den bud­je­tin val­mis­te­lus­sa

Kouluttaja

Ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö San­na Leh­to­nen, Suo­men Kun­ta­liit­to

Kohderyhmä

Luot­ta­mus­hen­ki­löt (val­tuu­te­tut, kun­nan-/kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­net) ja  joh­ta­vat vi­ran­hal­ti­jat

Aika

to 3.9.2020 klo 15.30-19.30,  Ii­sal­mi
Ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si siir­sim­me kou­lu­tuk­sen syys­kuul­le.

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

125 €.  hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

20.8.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Esi­mies­kou­lu­tuk­set202010.12.2015