Learn@work - oppimisen palvelut työyhteisöille

Tehdään yhteistyössä työpaikastasi oppimispaikka!
Miksi?
Miten?

Le­arn@work-kar­toi­tus tuo esil­le työ­yh­tei­sö­si vah­vuu­det ja ke­hit­tä­mis­koh­teet op­pi­mi­sen näkö­kul­mas­ta ja tuom­me uu­sia rat­kai­su­ja käyt­töön­ne.

Op­pi­mis­a­gent­ti­val­men­nuk­ses­sa luo työ­yh­teisöi­hin op­pi­mis­a­gent­te­ja, edis­tä­mään työs­sä­op­pi­mis­ta ja op­pi­mis­kult­tuu­ria.

Rää­tä­löi­dyt ryh­mä­val­men­nuk­set to­teu­tam­me vah­val­la am­mat­ti­tai­dol­la, lähi­o­pe­tuk­se­na tai ver­kos­sa.

Katso lisätietoa palveluista ja pyydä tarjous!
SnellmanEDU oppimisympäristö

Di­gi­taa­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö on moni­käyt­töi­nen ja sii­hen on mah­dol­lis­ta ra­ken­taa mm. kou­lu­tuk­sia, pe­reh­dy­tys­pol­ku­ja tai koo­ta op­pi­mis­ma­te­ri­aa­lia eri­lais­ten op­pi­joi­den käyt­töön. Jär­jes­täm­me syk­syl­lä 2020 mak­sut­to­mia we­bi­naa­re­ja, jois­sa esit­te­lem­me op­pi­mis­ym­pä­ris­tön tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia ja rat­kai­su­ja kai­kil­le työ­yh­teisöil­le ja oppi­lai­tok­sil­le. We­bi­naa­rit so­vel­tu­vat kai­kil­le verk­ko-ope­tuk­sen to­teut­ta­mi­ses­ta, osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­ses­tä ja uu­sis­ta kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Tuo­tim­me yh­teen­sä 11 mak­su­ton­ta mik­ro­kurs­sia, jot­ta saat uu­sia ide­oi­ta ja vink­ke­jä työ­si tu­ek­si.  Lue li­sää ja tu­tus­tu mik­ro­kurs­sien suo­rit­ta­mi­seen ja ai­hei­siin täs­tä>>

Ota yh­teyt­tä: Outi Sa­vo­lai­nen
outi.sa­vo­lai­nen@snell­ma­ne­du.fi / 044 746 2846.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

https://you­tu.be/oirwWC­hyr­wI

Snell­ma­nE­DU: Esi­mies­kou­lu­tuk­set202010.12.2015