Valmentava esimies -valmennus (7 op)

24.9.2020-25.2.2021, Kuopio

Valmentava johtaminen kehittää itsenäistä ajattelua, ratkaisukeskeisyyttä sekä proaktiivista kehittymisen kulttuuria!

Tavoite

Val­men­nuk­ses­sa joh­ta­jan/esi­mie­hen roo­lia lä­hes­ty­tään val­men­ta­ja­roo­lin näkö­kul­mas­ta. Val­men­nus tu­kee yk­si­löi­den muu­tos­ky­kyä, jat­ku­vaa uu­dis­tu­mis­ta ja hy­vin­voin­tia sekä or­ga­ni­saa­ti­on ke­hit­ty­mis­tä ja uu­siu­tu­mis­ta. Te­ke­mi­seen ja osaa­mi­seen avau­tuu laa­jem­pi tar­kas­te­lu­kul­ma itse­oh­jau­tu­vuu­den, tasa­ver­tai­suu­den, toi­min­nan va­pau­den ja avoi­muu­den kaut­ta. Val­men­nus tu­kee myös joh­ta­jan omaa koko­nais­val­tais­ta ke­hit­ty­mis­tä, itse­tun­te­mus­ta, tun­ne­älyä sekä uu­den­lai­sen ajat­te­lu- ja ha­vain­noin­ti­ta­van löy­tä­mis­tä. Väli­teh­tä­vät tu­ke­vat tätä muu­tos­ta – kat­so­taan it­seä, omaa joh­ta­mis­teh­tä­vää, hen­ki­lös­töä sekä koko or­ga­ni­saa­ti­o­ta uu­des­ta näkö­kul­mas­ta sekä har­joi­tel­laan val­men­ta­mis­ta työ­teh­tä­vis­sä oman hen­ki­lös­tön kans­sa sekä teh­dään tie­toi­suus­tai­to­har­joi­tuk­sia.  Tämä val­men­nus avaa po­lun koh­ti itse­oh­jau­tu­vaa or­ga­ni­saa­ti­o­ta.

Kou­lu­tuk­sen myö­tä:

Sisältö

Tämä val­men­nus pa­neu­tuu esi­mie­hen val­men­nuk­sel­li­seen roo­liin. Val­men­nus pe­rus­tuu ih­mis­tä ar­vos­ta­vaan asen­tee­seen.  Kes­kei­si­nä aju­rei­na ovat yk­si­lön si­säi­set mo­ti­vaa­ti­o­te­ki­jät ja on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­set. Val­men­nuk­ses­sa yk­si­löä lä­hes­ty­tään hä­nen po­ten­ti­aa­lin­sa kaut­ta ja tu­e­taan koh­ti itse­oh­jau­tu­vuut­ta. Val­men­nus aloit­taa mat­kan koh­ti kun­kin omaa ko­ke­muk­sel­lis­ta ja vai­kut­ta­vaa hen­ki­lö­koh­tais­ta kas­vun mat­kaa.

Val­men­nuk­sen tee­mo­ja ovat:

Val­men­ta­van esi­mies­työn työ­ka­lu­ja har­joi­tel­laan ja vah­vis­te­taan em. tee­mo­jen yh­tey­des­sä.  Val­men­nuk­sen te­o­reet­ti­se­na vii­te­ke­hyk­se­nä toi­mii kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia, po­si­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia, neu­ro­tie­de, ai­kuis­kas­va­tus­tie­de ja or­ga­ni­saa­ti­o­tie­de. Val­men­nuk­seen si­säl­tyy väli­teh­tä­viä, jot­ka ovat osal­lis­tu­jan omaan ke­hit­ty­mi­seen liit­ty­vää ref­lek­toin­tia, tie­toi­suus­tai­to­har­joi­tuk­sia ja käy­tän­nön val­men­nus­har­joi­tuk­sia sekä or­ga­ni­saa­ti­on ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä.

Kouluttajat

Rit­va Lii­sa­nant­ti

Rit­va Lii­sa­nant­ti GLP Co­ach, mind­ful­ness-oh­jaa­jien kou­lut­ta­ja, työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja, po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an oh­jaa­ja, or­ga­ni­saa­ti­oi­den sys­tee­mi­sen trans­for­maa­ti­on val­men­ta­ja.
Val­men­ta­ja­na Rit­va ha­lu­aa vie­dä si­nut ja or­ga­ni­saa­ti­o­si koh­ti pa­rem­paa yh­teis­työ­tä ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Hän kan­nus­taa py­säh­ty­mään ky­sy­mys­ten ää­rel­le ja an­ta­maan ti­laa uu­sien näkö­kul­mien syn­ty­mi­sel­le. Rit­va ha­lu­aa tuo­da tie­toi­suus­tai­dot ja tun­ne­älyn ar­jen työ­ka­luik­si luo­maan tu­le­vai­suu­den me­nes­tys­tä.

Sti­na Ako­la

Sti­na Ako­la KM, eri­tyis­o­pet­ta­ja, rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja
Val­men­ta­ja­na Sti­na us­koo sii­hen, että itse­tun­te­mus ja oma kas­vu mah­dol­lis­ta­vat jo­kai­sel­le oman­nä­köi­sen muu­tok­sen koh­ti ta­voit­tei­ta. Omia ajat­te­lu- ja toi­min­ta­mal­le­ja tut­ki­mal­la voi löy­tää it­sel­leen par­haan ta­van toi­mia. Val­men­nuk­sen kaut­ta Sti­na ha­lu­aa aut­taa ih­mi­siä oi­val­ta­maan heil­le tär­kei­tä asi­oi­ta ja löy­tä­mään oman roh­keu­den muu­tok­seen.

Kohderyhmä

Esi­mie­het ja joh­ta­jat yk­si­tyi­sel­lä ja jul­ki­sel­la sek­to­ril­la

Aika

to 24.9.2020
to 22.10.2020
to 19.11.2020
to 28.1.2021
to 25.2.2021, Kuo­pio, päi­vit­täin klo 9-16

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

1.050 €
Hin­ta on arvo­lisä­ve­ro­ton. Se ei si­säl­lä eikä sii­hen li­sä­tä al­via. Las­ku­tus kah­des­sa eräs­sä, 525 €/erä; yksi erä v 2020 ja yksi v 2021. Mah­dol­lis­ta mak­saa myös use­am­mas­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

10.9.2020 men­nes­sä VIE­LÄ EH­DIT IL­MOIT­TAU­TUA MU­KAAN KOU­LUTK­SEEN!

Ti­laa tämä kou­lu­tus omaan
työ­yh­tei­söö­si.
Ota yh­teyt­tä!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Esi­mies­kou­lu­tuk­set202010.12.2015