Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja -koulutus (30 op)

1.3.2021-7.10.2022, Kuopio

Ilmoittautuminen uudessa verkkokaupassa>> 
Haluatko lisää työkaluja hallitaksesi työelämän kiirettä, kaoottisuutta ja jatkuvaa muutosta? Tahdotko kasvaa ja kehittyä omat vahvuutesi tiedostavaksi ammattilaiseksi, joka tuntee mielensä, tunteensa ja toimintatapansa, ja osaa auttaa myös muita kohti tasapainoisempaa, paremmin voivaa työelämää?

Haas­ta it­se­si kas­va­maan ja ke­hit­ty­mään rat­kai­su­kes­kei­sen co­ac­hin­gin am­mat­ti­lai­sek­si! Tule mu­kaan täy­den­nys­kou­lu­tuk­seen, joka on tar­koi­tet­tu rat­kai­su­kes­keis­tä työ­o­tet­ta työs­sään tar­vit­se­vil­le, eri alo­jen am­mat­ti­lai­sil­le. Kou­lu­tuk­sen kes­ki­ös­sä ovat ra­ken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen peri­aat­teet sekä di­a­lo­gi­nen ja voi­ma­vara­kes­kei­nen työs­ken­te­ly.

Tavoitteet

Rat­kai­su­kes­kei­se­nä co­ac­hi­na ja val­men­ta­ja­na si­nul­la on työ­kalu­pa­kis­sa­si pait­si enem­män ym­mär­rys­tä it­se­ä­si koh­taan, myös kei­no­ja joh­taa it­se­ä­si, koh­da­ta haas­ta­via vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­ta ja val­men­taa mui­ta ih­mi­siä muu­tok­ses­sa koh­ti ta­voit­tei­taan.

Kou­lu­tuk­ses­sa opit hyö­dyl­li­siä tai­to­ja, olit sit­ten työn­te­ki­jä tai yrit­tä­jä – tai ken­ties haa­veis­sa­si on esi­mer­kik­si ura­val­men­ta­jan am­mat­ti. Saa­tat myös olla tuo­re esi­mies – tai tun­net urau­tu­nee­si van­hoi­hin ra­toi­hin, ja kai­paat uut­ta osaa­mis­ta. Rat­kai­su­kes­kei­nen Co­ach –kou­lu­tus on am­ma­til­li­nen täy­den­nys­kou­lu­tus, joka täy­den­tää osaa­mis­ta­si, työs­ken­te­lit mis­sä roo­lis­sa tai mil­lä toi­mi­a­lal­la ta­han­sa. Kou­lu­tus pe­rus­tuu tut­kit­tuun tie­toon ih­mis­mie­len toi­min­nas­ta ja ra­ken­ta­vas­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta, ja sen yksi suu­ri anti on moni­am­ma­til­li­set ver­kos­tot mui­den opis­ke­li­joi­den kans­sa.

Sisältö
Rakenne

Kou­lu­tus ra­ken­tuu lähi­päi­vis­tä (20 pv) sekä it­se­näi­ses­tä opis­ke­lus­ta. Rei­lun vuo­den kes­tä­vä kou­lu­tus mah­dol­lis­taa rat­kai­su­kes­kei­sen pro­ses­sin sy­vem­män ym­mär­ryk­sen ja työ­e­lä­mä­tai­to­jen laa­jem­man hal­tuun ot­ta­mi­sen. Opit co­ac­haa­maan ih­mi­siä moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sis­sa työ­e­lä­män ti­lan­teis­sa, ku­ten muu­tok­sen kes­kel­lä. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na käyt läpi myös oman co­ac­hing-pro­ses­sin.

Kouluttajat

Ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri Sa­ri­an­na Vir­pi­kari on ih­mis­mie­len ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­mi­sen asi­an­tun­ti­ja. Hän on kou­lu­tuk­sel­taan rat­kai­su­kes­kei­nen vaa­ti­van eri­tyis­ta­son psy­ko­te­ra­peut­ti, kou­lut­ta­ja­psy­ko­te­ra­peut­ti, työn­oh­jaa­ja ja am­ma­til­li­nen opet­ta­ja. Hän on kou­lut­ta­nut yli 20 vuot­den ajan rat­kai­su­kes­kei­siä ly­hyt- ja psy­ko­te­ra­peut­te­ja, työn­oh­jaa­jia ja opet­ta­jia sekä eri alo­jen asi­an­tun­ti­joi­ta ja joh­ta­jia.

Fi­lo­so­fi­an mais­te­ri Heli Kop­pe­lo on rat­kai­su­kes­kei­nen työn­oh­jaa­ja STO­ry ja ser­ti­fi­oi­tu co­ach SCY, Mind­ful­ness Trai­ner CFM ja CBMT, NLP Mas­ter ja vies­tin­nän asi­an­tun­ti­ja. He­lil­lä on yli kym­me­nen vuo­den ko­ke­mus esi­mies­työs­tä ja joh­ta­mi­ses­ta kan­sain­vä­li­ses­sä kon­ser­nis­sa sekä val­men­ta­mi­ses­ta ja mie­len har­joit­ta­mi­ses­ta.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii esi­mie­hil­le, asi­an­tun­ti­joil­le, asi­ak­kai­den ja hen­ki­lös­tön kans­sa työs­ken­te­le­vil­le sekä kai­kil­le, joil­la on tar­ve ke­hit­tää työs­sään rat­kai­su­kes­keis­tä, val­men­ta­vaa työ­o­tet­ta ja jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet omas­ta am­ma­til­li­ses­ta kas­vus­taan ja ke­hi­tyk­ses­tään. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Aika

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

3.450 e Hin­ta on ar­von­lisä­ve­ro­ton, se ei si­säl­lä eikä sii­hen li­sä­tä al­via.
Las­ku­tus 10 eräs­sä.

Ilmoittautumiset

10.2.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>> 

 Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Snell­ma­nE­DU: Esi­mies­kou­lu­tuk­set202010.12.2015