Tilastoista apua liiketoimintaan

4.-6.11. verkko

Miten esittelet ammattimaisesti liiketoimintasi tilannetta? Kuinka hyvin pysyt kärryillä siitä miten liiketoimintasi sujuu? Mistä löydät tietoa ja miten tulkitset sitä?

Verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa sy­ven­ny­tään ti­las­toi­hin lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta ja opi­taan ym­mär­tä­mään nii­hin liit­ty­viä kä­sit­tei­tä ja tul­kit­se­maan nii­den tie­to­ja.

Sisältö ja aikataulu

Ke 4.11. klo 16.00-17.30

Ti­las­to­ma­te­ma­tiik­kaa.

To 5.11. klo 16.00-17.30

Tun­nus­lu­vut. Kan­nat­ta­vuus, vaka­va­rai­suus ja mak­su­val­mius.

Pe 6.11. klo 16.00-17.30

Ta­lous­ma­te­ma­tiik­kaa. Esi­merk­ki­nä ko­ron las­ke­mi­nen. Brut­to­kan­san­tuo­te, inf­laa­tio (tms.), muut ta­lous­ter­mit; mitä ne tar­koit­ta­vat?

Osaamistavoitteet

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­nut

Kohderyhmä

PK-yri­tys­ten hen­ki­lös­tö ja muut lii­ke­toi­min­nan ja ti­las­to­jen vä­li­ses­tä yh­tey­des­tä kiin­nos­tu­neet.

Kouluttajana

FT Olli Toi­va­nen Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta

Hinta

175 €

Ilmoittautuminen

21.10.2020 men­nes­sä

Snell­ma­nE­DU: Esi­mies­kou­lu­tuk­set202010.12.2015