Tilastot ja logiikka johtamisen apuna

10.11.-3.12. verkko

Johtajan yksi tärkeimmistä taidoista on päätöksen tekeminen. Jos tilanne on epävarma tai haasteellinen päätöksen teko ilman hyviä perusteita on hankalaa. Tilastot ja niiden oikea tulkitsemisen taito sekä looginen ajattelu antavat pohjaa selvitä päätöksenteon ongelmista.

Täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa pu­reu­du­taan ris­kin ar­vi­oin­nin, to­den­nä­köi­syyk­sien, ti­las­to­jen ja loo­gi­sen ajat­te­lun maa­il­maan joh­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta.

Sisältö ja aikataulu

Ti 10.11. klo 16-17.30

Ris­kit. Mi­ten to­den­nä­köi­siä ovat epä­to­den­nä­köi­set ta­pah­tu­mat. (”Yksi mil­joo­nas­ta ta­pah­tuu Suo­mes­sa vii­si ker­taa.”) Kort­ti­pe­lit, lot­to, ja muut käy­tän­nön ”risk ma­na­ge­ment”-ti­lan­teet. (Lot­toa ei jär­jes­te­tä niin että jär­jes­tä­jä jäi­si tap­pi­ol­le.)

To 12.11. klo 16-17.30

To­den­nä­köi­syys­las­ken­ta; ja mi­ten ih­mi­nen on sur­kea ar­vi­oi­maan to­den­nä­köi­syyk­siä. Sen pa­ra­dok­se­ja ja on­gel­mia. Mon­ty Hall-on­gel­ma.

Ti 17.11. klo 16-17.30

Pää­tök­siä ti­las­to­jen ja tun­nus­lu­ku­jen avul­la. (Pi­tem­män pääl­le kes­ki­arvo voit­taa aina.)

To 19.11. klo 16-17.30

Pää­tök­sen­teon ma­te­ma­tiik­ka. Peli­te­o­ri­aa. Nol­la­sum­ma­pe­lit. Van­gin di­lem­ma.

Ti 24.11. klo 16-17.30

Peli­te­o­ri­aa, osa II. Sään­nöl­li­syys vs. sto­kas­ti­suus.

To 26.11. klo 16-17.30

Lo­giik­ka ja sen vir­heet te­o­ri­as­sa ja käy­tän­nös­sä. Tämä on hyö­dyl­li­nen lu­en­to tai kuu on juus­toa; näin ol­len tämä on hyö­dyl­li­nen lu­en­to.

Ti 1.12. klo 16-17.30

Pa­ra­dok­sit, in­tui­tio ja mik­si ih­mi­nen ei ole hyvä päät­te­le­mään yh­tään mi­tään. Ih­mi­sen ylei­nen huo­nous ha­vain­to­jen te­ki­jä­nä.

To 3.12. klo 16-17.30

Pää­tös­ten vai­ku­tuk­set ja nii­den seu­raa­mi­nen.

Osaamistavoitteet

Kou­lu­tuk­sen käy­nyt

Kohderyhmä

Kurs­si so­vel­tuu joh­ta­mis­ta ja pää­tök­sen te­koa työk­seen te­ke­vil­le tai ky­sei­siin teh­tä­viin täh­tää­vil­le.

Kouluttajana

FT Olli Toi­va­nen Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta

Hinta

215 €

Ilmoittautuminen

27.10.2020 men­nes­sä

Snell­ma­nE­DU: Esi­mies­kou­lu­tuk­set202010.12.2015