Esimiehen seitsemän kuolemansyntiä

to 15.4.2021  klo 9-12, verkko

Esimiehen kuolemansynnit kahlitsevat hänen menestystään. Eikä se ole pelkästään hänen oma asiansa, sillä ne vaikuttavat koko hänen tiiminsä työntekijäkokemukseen ja koko yrityksen tulokseen. Jos esimies ei pohdi omaa toimintaansa ja käytöstään sekä on vahvasti asenteellinen, ei mikään koskaan muutu.

Tavoite

Omien esi­mies­työ­tä jar­rut­ta­vien asen­tei­den ja us­ko­mus­ten tun­nis­ta­mi­nen aut­taa hän­tä kes­kit­ty­mään oi­kei­siin asi­oi­hin. Täs­sä val­men­nuk­ses­sa poh­dim­me seit­se­män ehkä ylei­sim­män ”kuo­le­man­syn­nin” syi­tä ja seu­rauk­sia. Poh­dim­me yh­des­sä, mi­ten niis­tä voi­si pääs­tä eroon.

Val­men­nuk­sen ta­voit­teet ovat:

Val­men­nuk­sen hyö­dyt:

 Sisältö

Kol­mi­tun­ti­sen val­men­nuk­sen ai­ka­na poh­dim­me yh­des­sä esi­mies­työn pe­rus­tei­ta. Mitä joh­ta­juus tar­koit­taa? Esi­mies­työn kom­pas­tus­ki­viä poh­dim­me raik­kaal­la ja po­si­tii­vi­sel­la ot­teel­la. Ne pi­tää en­sin tun­nis­taa ja tun­nus­taa, jot­ta nii­hin voi ha­kea muu­tos­ta.

Val­men­nus on to­teu­tet­tu tur­val­li­sel­la ta­val­la, sil­lä ke­tään ei syyl­lis­te­tä eikä ase­ta ikä­vään valo­kei­laan. Mika Pe­so­nen on ko­ke­nut val­men­ta­ja ja jo­kai­ses­ta val­men­nuk­ses­ta on tul­lut hyvä lop­pu­tu­los: jo­kin muut­tuu pa­rem­paan suun­taan.

Seit­se­män kuo­le­man­syn­nin jou­kos­sa ovat mm. epä­luot­ta­mus, tai­ta­ma­ton vies­tin­tä, jä­mäk­kyy­den puu­te ja sen vas­ta­koh­ta po­mot­ta­mi­nen.  Syn­neis­tä epä­sys­te­maat­ti­suus joh­taa heik­koon ka­len­te­rin­hal­lin­taan ja jat­ku­viin tulo­pa­lo­jen sam­mut­ta­mi­siin. Mikä näi­hin lääk­keek­si?

Val­men­nuk­ses­ta jää jo­kai­sel­le hyvä jäl­ki­maku, sil­lä lo­puk­si ke­rääm­me kun­kin esi­mie­hen hy­veet. Mit­kä te­ki­jät te­ke­vät si­nun esi­mies­työs­tä­si toi­mi­vaa ja tu­lok­sel­lis­ta?

Kouluttaja

KTM, val­men­ta­ja, tie­to­kir­jai­li­ja Mika Pe­so­nen
Mika on ko­ke­nut ja pi­det­ty val­men­ta­ja. Hän siir­tyi vuo­den 2020 ke­vääl­lä val­men­nus­y­rit­tä­jäk­si työs­ken­nel­ty­ään sitä en­nen rei­lut kuu­si vuot­ta OP-ryh­mäs­sä val­men­ta­en myy­jiä, esi­mie­hiä ja joh­to­ryh­miä.

”Sain Mi­kan val­men­nuk­ses­ta to­del­la pal­jon irti. Olen ai­em­min ol­lut mo­nes­sa esi­mies­val­men­nuk­ses­sa, mut­ta Mi­kan tyy­li he­rä­tel­lä lait­toi ajat­te­le­maan. Muu­tos ei ole help­poa, mut­ta nyt tie­dän, mi­hin mi­nun tu­li­si kes­kit­tyä.” Eräs val­men­nuk­seen osal­lis­tu­nut myyn­ti­joh­ta­ja

Kohderyhmä

Esi­mie­his, joka poh­tii omia esi­mies­työn haas­tei­taan ja joka ha­lu­aa löy­tää nii­hin lääk­kei­tä. Val­men­nus so­pii sekä tuo­reel­le esi­mie­hel­le, jot­ta hän osaa va­roa vaa­ran paik­ko­ja että ko­ke­neel­le esi­mie­hel­le, jos hän ha­lu­aa olla kriit­ti­nen omaa te­ke­mis­tään koh­taan. Olet­ko sinä mah­dol­li­ses­ti sor­tu­nut tai sor­tu­mas­sa jo­hon­kin ”kuo­le­man­syn­tiin”?

Aika

to 15.4.2021  klo 9-12, verk­ko

Hinta

105 e

Ilmoittautmiset

7.4.2021 men­nes­sä

Snell­ma­nE­DU: Esi­mies­kou­lu­tuk­set202010.12.2015