RUOTSI: Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op

16.-31.8.2019 Kuopio

Opin­to­jak­sol­la har­joi­tel­laan oman alan teks­tin­ym­mär­tä­mi­sen ja kir­jal­li­sen vies­tin­nän tai­toa sekä kes­kei­sen am­mat­ti­sa­nas­ton hal­lin­taa. Opin­to­jak­sol­la har­joi­tel­laan ylei­siä ja omaan alaan liit­ty­viä puhe­ti­lan­tei­ta.

Opin­to­jak­so vas­taa Itä-Suo­men yli­o­pis­ton AY7024001 Ruot­sin kir­jal­li­sen ja suul­li­sen tai­don 3 op -opin­to­jak­soa.

Ke­vääl­lä ja ke­säl­lä 2019 jär­jes­täm­me 9 kie­les­tä yli 30 eri­lais­ta- ja eri­ta­sois­ta kie­li­kurs­sia! Tu­tus­tu nii­hin täs­tä!

Ta­voi­te:

Opis­ke­li­ja tun­tee ja käyt­tää oman alan kes­keis­tä ter­mi­no­lo­gi­aa, ym­mär­tää omaan tie­teen­a­laan­sa liit­ty­viä teks­te­jä ja sel­viy­tyy omaan tie­teen- ja am­mat­ti­a­laan­sa liit­ty­vis­tä kes­kei­sis­tä kir­joi­tus­ti­lan­teis­ta. Opis­ke­li­ja sel­veiy­tyy yleis­luon­tei­sis­sa ja omaan tie­teen- ja am­mat­ti­a­laan liit­ty­vis­sä kes­kei­sis­sä puhe­ti­lan­teis­sa.

Esi­tie­dot:

Eu­roop­pa­lai­sen vii­te­ke­hyk­sen kie­li­tai­to­taso B1 (CEFR). Kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on B1-ta­soa vas­taa­va kie­li­tai­to. Kurs­sin me­nes­tyk­sel­li­nen suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää lu­kio-opin­to­ja (ruot­sin kie­li B-kie­le­nä) ja vä­hin­tään cum lau­de ap­pro­ba­tur -ta­soi­ses­ti suo­ri­tet­tua yli­op­pi­las­ko­et­ta tai vas­taa­via tai­to­ja. Jos olet suo­rit­ta­nut ruot­sin alem­mal­la arvo­sa­nal­la tai jos ruot­sin opin­nois­ta­si on ku­lu­nut pit­kä aika, kan­nat­taa si­nun täy­den­tää ruot­sin kie­len poh­ja­tie­to­ja­si.


Suo­ri­tus­ta­pa:

Lähi­o­pe­tus­ta vii­kon­lop­puisin 36 t. Lu­en­not, kir­jal­li­set ja suul­li­set pari- ja ryh­mä­har­joi­tuk­set, it­se­näi­nen työs­ken­te­ly. Osal­lis­tu­mi­nen ope­tuk­seen ja kurs­siin kuu­lu­vat teh­tä­vät. Opin­to­jak­sol­la on jat­ku­va ar­vi­oin­ti, suul­li­sen kie­li­tai­don näyt­tö sekä tent­ti. Tent­ti pi­de­tään vii­mei­sen vii­kon­lo­pun yh­tey­des­sä. Ten­tin voi uu­sia yh­den ker­ran.

Aika­tau­lu

pe 16.8. klo 14-18.45
la 17.8. klo 9-15.45

pe 23.8. klo 14-18.45
la 24.8. klo 9-15.45

pe 30.8. klo 14-18.45
la 31.8. klo 9-15.45
Tent­ti vii­mei­sen vii­kon­lo­pun yh­tey­des­sä. Uu­sin­ta tent­ti per­jan­tai­na 11.10. klo 14-16

Kou­lut­ta­ja­na: 

HuK Ida Ra­ja­la (Itä-Suo­men yli­o­pis­to)

Hin­ta: 267 €

Hin­ta si­säl­tää Itä-Suo­men yli­o­pis­ton avoi­men yli­o­pis­ton re­kis­te­röin­ti­mak­sun 30 e, joka mak­se­taan avoi­meen yli­o­pis­toon re­kis­te­röi­ty­mi­sen yh­tey­des­sä. Oh­jeet re­kis­te­röi­ty­mi­seen an­ne­taan kut­su­kir­jees­sä. Lop­pu­osa las­ku­te­taan kah­des­sa eräs­sä.

Jos il­moit­tau­dut sekä mo­lem­mil­le ruot­sin opin­to­jak­soil­le (ruot­sin kie­len ker­taus­kurs­si 3 op ja ruot­sin kir­jal­li­nen ja suul­li­nen tai­to 3 op), yh­teis­hin­ta on 500 € (sääs­tö 34 €).

Kou­lu­tuk­sen to­teut­ta­mi­sek­si tar­vi­taan Itä-Suo­men yli­o­pis­tol­ta jär­jes­tä­mis­oi­keus, jos­ta pää­te­tään ke­vään 2019 ai­ka­na.

Il­moit­tau­tu­mi­nen:

5.8.2019 men­nes­sä.

Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kie­let201910.12.2015