Näin osallistut verkkokoulutukseen

Har­kit­set­ko osal­lis­tu­mis­ta verk­ko­kou­lu­tuk­seen en­sim­mäis­tä ker­taa? Poh­dit­ko su­ju­vuut­ta tai jän­nit­tää­kö tek­niik­ka? Olem­me to­teut­ta­neet kou­lu­tuk­sia ver­kos­sa vuo­des­ta 2015 asti ja näi­den vuo­sien mit­taan olem­me rää­tä­löi­neet verk­ko­kou­lu­tus­ko­ke­muk­sen huip­puun­sa.

Voit osal­lis­tua mis­tä päin maa­il­maa ta­han­sa ja osal­lis­tua re­aa­li­a­jas­sa tai seu­ra­ta tal­len­tei­ta tie­to­ko­neel­la­si. Hen­ki­lö­kun­tam­me eli tek­ni­nen tuki on läs­nä jo­kai­ses­sa we­bi­naa­ris­sa alus­ta lop­puun saak­ka. Tal­len­teet ovat käy­tös­sä­si vä­hin­tään kuu­kau­den ajan.

  1. Il­moit­tau­tu­mi­sen jäl­keen, saat en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua kut­su­kir­jees­sä lin­kin verk­ko­kou­lu­tuk­sen we­bi­naa­riin ja oh­jeet osal­lis­tu­mi­seen.
  2. Tar­vit­set tie­to­ko­neen, tab­le­tin tai äly­pu­he­li­men verk­ko­yh­tey­del­lä.  Suo­sit­te­lem­me lan­gal­lis­ta verk­ko­yh­teyt­tä. Tar­vit­set myös kuu­lok­keet.
  3. Jos käy­tät mo­bii­li­lai­tet­ta, asen­na il­mai­nen Ado­be Con­nect -so­vel­lus lait­tee­si so­vel­lus­kau­pas­ta.
  4. Kou­lu­tus­huo­nee­seen pää­set si­sään klik­kaa­mal­la saa­maa­si link­kiä tai ko­pi­oi­mal­la sen se­lai­me­si osoi­te­ri­vil­le.
  5. Kir­jau­du si­sään kou­lu­tus­huo­nee­seen kir­joit­ta­mal­la oma ni­me­si tai nimi­merk­ki­si qu­est-ruu­tuun ja klik­kaa ”en­ter room” pai­ni­ket­ta.
  6. Tes­taa lait­tei­ta­si etu­kä­teen en­nen lu­en­toa käy­mäl­lä kou­lu­tus­huo­nees­sa.
  7. Kir­jau­du lu­en­nol­le vii­meis­tään 15 min en­nen lu­en­non al­kua.
  8. Jos lu­en­nol­la tu­lee on­gel­mia, kir­joi­ta kou­lu­tus­huo­neen chat-ruu­tuun tai soi­ta chat-ruu­dus­sa an­net­tuun pu­he­lin­nu­me­roon, jol­loin lu­en­non host eli tek­ni­nen tuki­hen­ki­lö aut­taa si­nua sel­vit­tä­mään ti­lan­teen.

Asi­a­kas­pal­ve­lu
asi­a­kas­pal­ve­lu@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi
044 746 2840 (ma-pe klo 9-15)

www.snellmanedu.fi

Lop­pu­vuo­des­ta 2019 suo­ri­te­tun ky­se­lyn pe­rus­teel­la, jopa 94,1 % osal­lis­tu­jis­ta suo­sit­te­lee verk­ko­kou­lu­tuk­si­am­me muil­le!

Snell­ma­nE­DU: Kie­let202010.12.2015