Kielikurssit

Kiel­ten ope­tus­ta to­teu­te­taan oma­eh­toi­se­na har­ras­tus­poh­jai­se­na kou­lu­tuk­se­na sekä am­ma­til­li­ses­ti suun­nat­tu­na  Pää­sään­töi­ses­ti ope­tus to­teu­te­taan  lähi­o­pe­tuk­se­na, mut­ta osit­tain myös verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti.

Käy­täm­me kie­li­kurs­sien vaa­ti­vuus­ta­so­jen luo­kit­te­lus­sa Eu­roop­pa­lais­ta vii­te­ke­hys­tä (Com­mon Eu­ro­pe­an Fra­me­work), jos­sa kie­li­tai­toa ku­va­taan kuu­si­por­tai­sen tai­to­taso­as­tei­kon avul­la. Kie­li­kurs­seil­le on ase­tet­tu läh­tö­taso vii­te­ke­hyk­sen as­teik­ko­jen mu­kaan. Läh­tö­taso ker­too opis­ke­li­jal­le sen tai­to­ta­son, joka hä­nel­lä pi­täi­si olla en­nen kurs­sin al­kua. Toi­vom­me tä­män luo­kit­te­lun hel­pot­ta­van opis­ke­li­joi­ta löy­tä­mään oi­ke­an ta­soi­sen kurs­sin.
Eu­roop­pa­lai­nen vii­te­ke­hys>>

Kie­let201910.12.2015