FINNISH Työelämän suomen kielenhuolto 1 op

30.10.-4.12.2019 verkossa

Opi pa­rem­paa suo­mea ver­kos­sa! Vuo­ro­vai­kut­tei­sel­la ja käy­tän­nön­lä­hei­sel­lä verk­ko­kurs­sil­la sy­ven­ny­tään suo­men kie­leen työ­e­lä­mä­läh­töi­ses­ti. Opit tuot­ta­maan en­tis­tä pa­rem­paa kir­jal­lis­ta suo­mea sekä työs­sä että va­paa-ajal­la.
Hyvä suo­mi on työ­e­lä­mä­tai­to!

Aika
Kes­ki­viik­koi­sin 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11. ja 4.12. klo 17.30–19.30, ver­kos­sa

Koh­de­ryh­mä
Työ­e­lä­mäs­sä toi­mi­vat tai työ­e­lä­mään ha­keu­tu­vat, edis­ty­neet suo­men kie­len op­pi­jat. Vä­hin­tään B2 (it­se­näi­nen kie­len­käyt­tä­jä, toi­mi­va kie­li­tai­to). Max. 20 osal­lis­tu­jaa.

Kou­lut­ta­ja
FM, suo­men kie­len opet­ta­ja Tan­ja Hel­mi­nen.

Si­säl­tö
Verk­ko­kurs­sil­la har­joit­te­let suo­men kie­len oi­kein­kir­joi­tus­ta ja lau­se­o­pil­li­sia il­mi­öi­tä. Opit kie­len­huol­lon kes­kei­siä peri­aat­tei­ta ja sään­tö­jä ja so­vel­lat nii­tä au­tent­tis­ten, työ­e­lä­mään liit­ty­vien teks­tien kor­jaa­mi­seen ja muok­kaa­mi­seen. Ke­hi­tät tai­to­ja­si tun­nis­taa huo­li­tel­tuun kie­leen kuu­lu­mat­to­mia piir­tei­tä, tar­kis­taa teks­tien kie­li­asua ja lau­se­ra­ken­tei­ta ja tuot­taa hy­vää suo­mea. Li­säk­si tu­tus­tut kie­len­huol­ta­jan apu­vä­li­nei­siin.

Hin­ta 135 e

Il­moit­tau­tu­mi­set 22.10.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kie­let201910.12.2015