ENGLANTI: Practise Business English Speaking and Listening Online

27.2.- 2.4.2020, verkko

Onko työelämään liittyvät sanasto hukassa ja edessä puhe asiakkaille tai kokous- ja neuvottelutilanne englanniksi? Tällä intensiivisellä verkkokurssilla käydään läpi yleisiä työelämän tilanteita, joiden kautta opit sanastoa ja pääset harjoittelemaan oman puheen tuottamista näissä tilanteissa. 

Verkkokurssin voit suorittaa oman aikataulusi mukaan. Ei aikatauluun sidottuja verkkotapaamisia.

Sisältö

Tree­naa eng­lan­nin kie­len pu­hu­mis­ta ver­kos­sa. Kurs­sil­la har­joit­te­let työ­e­lä­män kes­kus­te­lu­ti­lan­tei­ta kir­jal­li­sin ja suul­li­sin har­joi­tuk­sin ja teet ai­hei­siin liit­ty­viä kuun­te­lu­teh­tä­viä sekä kuu­let esi­merk­kei­nä pal­jon käy­tet­ty­jä ja ylei­siä fraa­se­ja. Kurs­si ete­nee vii­koit­tai­sen ai­heen mu­kaan, joka si­säl­tää ope­tus­ma­te­ri­aa­lin, ope­tuk­sen suo­mek­si ja verk­ko­teh­tä­viä. Kou­lut­ta­jal­le pa­lau­te­taan vii­koit­tain joko suul­li­nen tai kir­jal­li­nen har­joi­tus­teh­tä­vä. Pa­lau­tet­ta­vis­ta teh­tä­vis­tä saat kan­nus­ta­vaa kir­jal­lis­ta ja suul­lis­ta pa­lau­tet­ta. Kurs­sin kes­kus­te­lu­a­lu­eel­la on mah­dol­lis­ta ky­syä teh­tä­vis­tä ja kie­li­o­pis­ta.

Osal­lis­tu­jil­la on koko kurs­sin ajan mah­dol­li­suus  ky­syä kou­lut­ta­jal­ta teh­tä­vis­tä ja kie­li­o­pis­ta.

Kurs­sin ai­heet

Toteutustapa

Kurs­si to­teu­te­taan ko­ko­naan verk­ko-opin­toi­na, jota var­ten osal­lis­tu­ja tar­vit­see:

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka tar­vit­se­vat eng­lan­tia työs­sään tai ovat siir­ty­mäs­sä työ­teh­tä­viin, jois­sa tar­vi­taan eng­lan­nin kiel­tä.  Kie­li­tai­to­taso B1-B2. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

FM, MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Aika

to 27.2.- 2.4.2020, verk­ko
Kurs­sil­la ei ole aika­tau­luun si­dot­tu­ja verk­ko­ta­paa­mi­sia. Voit suo­rit­taa sen oman aika­tau­lu­si mu­kaan.

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

17.2.2020 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kie­let201910.12.2015