Korean kielen alkeiden jatko

7.2.-8.5.2020, verkko

Korean kielen alkeiden jatko

Tule jat­ka­maan ko­re­an kie­len opis­ke­lua na­tii­vin opet­ta­jan joh­dol­la. Ko­re­an kie­len al­kei­den jat­ko – kurs­sil­la sy­ven­ny­tään ko­re­an kie­li­op­piin, jon­ka avul­la voi ym­mär­tää arki­päi­väis­ten il­mai­su­jen ra­ken­net­ta ja näin ol­len myös itse tuot­taa nii­tä il­mai­su­ja.

Sisältö

Ko­re­an kie­len al­kei­den jat­ko – kurs­sil­la har­joi­tel­laan pu­hu­mis­ta, lu­ke­mis­ta ja kuun­te­le­mis­ta na­tii­vi­o­pet­ta­jan joh­dol­la ja teh­dään teh­tä­viä. Ope­tus­kie­li on suo­mi ja ko­rea.

Kurs­sil­la käy­te­tyt ma­te­ri­aa­lit ja koti­teh­tä­vät löy­ty­vät Mood­len op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­tä. Tun­nuk­set Mood­leen saat kou­lu­tuk­sen alus­sa. Opis­ke­li­ja saa ha­lu­tes­saan kurs­sis­ta mer­kin­nän (2 op) te­ke­mäl­lä lop­pu­teh­tä­vät.

Pe 7.2.2020 ja 14.2.2020 klo 17:00-18:30
Tun­nis­te- ja obej­ti­par­tik­ke­lit ja nii­den käyt­tö ko­re­an kie­les­sä

Pe 21.2. 2020 ja 28.2.2020 klo 17:00-18:30
Pro­no­mi­nit ja su­ku­lais­ter­mi­no­lo­gia ko­re­an kie­les­sä
Nu­me­raa­lit ja nii­den käyt­tö ko­re­an kie­les­sä

Pe 6.3. 2020 ja 13.3.2020 klo 17:00-18:30
Epä­muo­dol­li­sen koh­te­li­aan puhe­ta­van muo­dos­ta­mi­nen ko­re­an kie­les­sä

Pe 20.3.2020, 27.3.2020 ja 3.4.2020 klo 17:00-18:30
Ver­bin im­per­fek­ti ja ajan il­mai­se­mi­nen ko­re­an kie­les­sä

Pe 17.4.2020 ja 24.4.2020 klo 17:00-18:30
Asi­oi­den rin­nas­ta­mi­nen ja ver­tai­le­mi­nen ko­re­an kie­les­sä.

Pe 8.5.2020 klo 17:00-18:30
Ker­ra­taan ai­em­min opi­tut asi­at.

Suoritusmerkintä

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta säh­köi­sen suo­ri­tus­mer­kin­nän (2 op) te­ke­mäl­lä teh­tä­vät. Voit sa­mal­la an­taa myös pa­lau­tet­ta kou­lu­tuk­ses­ta.

Kouluttaja

Je­ong­do Kim, FT, joka on ko­toi­sin Ete­lä-Ko­re­an Jeju-saa­rel­ta ja asu­nut Suo­mes­sa 8 vuot­ta. Hän on väi­tel­lyt toh­to­rik­si kie­li­tie­teen alal­la. Je­ong­do on opet­ta­nut ko­re­an kiel­tä ai­em­min Jout­se­non opis­tos­sa ja Snell­man-kesä­yli­o­pis­tol­la verk­ko­kurs­seil­la.

Je­ong­do Kim Ko­re­an kie­len al­keet ver­kos­sa

Kohderyhmä

Ko­re­an kie­len al­keet hal­lit­se­vil­le tai Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton Ko­re­an kie­len al­keet -kurs­sin suo­rit­ta­neet.

Aika

pe 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.2., 3.4. 17.4.,24.4. ja 8.5.2020 klo 17-18.30 (12 *90 min), verk­ko

Hinta

75 €

Ilmoittautumiset

29.1.2020 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kie­let202010.12.2015