KIINA Käytännön kiinaa - kiinan jatkokurssi (1 op)

8.-12.6.2020, verkko

Tavoitteet ja sisältö

Ter­ve­tu­loa jat­ka­maan kii­nan kie­len opis­ke­lua. Kurs­sin jäl­keen sel­vi­ät mat­kai­li­ja­na jo pa­rem­min! Ta­voit­tee­na on kuul­lun ym­mär­tä­mi­sen ja puhe­tai­don sy­ven­tä­mi­nen sekä sa­nas­ton laa­jen­ta­mi­nen. Kurs­sin suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja pys­tyy:

Har­joi­tel­laan kes­kei­siä lau­se­ra­ken­tei­ta ja laa­jen­ne­taan sana­va­ras­toa. Puhe- ja kir­joi­tus­teh­tä­viä. Kult­tuu­ri- ja maa­tie­tout­ta. Kurs­si val­men­taa mat­kai­li­jaa sel­viy­ty­mään päi­vit­täi­sis­tä kii­nan kiel­tä vaa­ti­vis­ta ti­lan­teis­ta

Aika

8.-12.6.2020 (ma-pe) klo 16.30 – 19.45, verk­ko

Kouluttaja

kii­na kie­len tulk­ki (AMK) Mar­jat­ta Kor­ho­nen

Kohderyhmä

Al­keis­kurs­sin käy­neet tai muu­toin kii­nan kie­len al­kei­ta opis­kel­leet

Kirjallisuus

Ket­tu­nen Tan­ja: Zou ba!, Tam­mi

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

27.5.2020 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 18.5.2020 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kie­let202010.12.2015