ENGLANTI It´s working! – Rohkaistu käyttämään työelämän englantia (1 op)

1.-5.6.2020, verkko

Sisältö

Tök­kii­kö eng­lan­nin pu­hu­mi­nen työ­ti­lan­teis­sa? Olet­ko ol­lut työ­pai­kal­la ti­lan­teis­sa, jois­sa et ole roh­jen­nut pu­hua eng­lan­tia, vaik­ka tar­ve oli­si vaa­ti­nut? Täl­tä kurs­sil­ta saat har­joi­tus­ta, roh­keut­ta ja val­miuk­sia al­kaa käyt­tää eng­lan­tia työ­e­lä­mäs­sä. Har­joit­te­lem­me mm. työ­pai­kan esit­te­lyä, vie­rai­den vas­taan­ot­toa, ta­paa­mi­ses­ta so­pi­mis­ta ja yk­sin­ker­tai­sia pu­he­lin­fraa­se­ja. Myös small talk -fraa­se­ja ja työ­e­lä­män yleis­sa­nas­toa. Pal­jon suul­li­sia har­joi­tuk­sia. Osan­ot­ta­jien toi­vei­ta kä­si­tel­tä­vis­tä ai­heis­ta ote­taan huo­mi­oon mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan.

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ha­lu­a­vat har­joi­tel­la eng­lan­nin kiel­tä käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti työ­e­lä­män yleis­luon­toi­sis­sa ti­lan­teis­sa ja eten­kin saa­da roh­keut­ta ja su­ju­vuut­ta eng­lan­nin pu­hu­mi­seen työ­pai­kal­la.  Noin 5-6 vuot­ta kiel­tä opis­kel­leet.

Aika

1.-5.6.2020 (ma-pe) klo 9-12.15, verk­ko

Hinta

60 e

Ilmoittautumiset

22.5.2020 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 18.5.2020 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kie­let202010.12.2015