ESPANJA Habla y repasa – puhu ja kertaa espanjaa!

15.-18.6.2020, verkko

Har­joit­te­lem­me es­pan­jan kie­len käyt­töä suul­li­ses­ti ja ker­taam­me ra­ken­tei­ta. Aloi­tam­me erit­täin ar­ki­sis­ta ja yk­sin­ker­tai­sis­ta ai­heis­ta, esim. har­ras­tuk­set, mie­li­pi­teet ja asi­oin­ti­ti­lan­teet. Ai­hei­ta poh­jus­te­taan en­nen nii­den har­joit­te­lua, jo­ten osal­lis­tu­jien ei tar­vit­se muis­taa kaik­kea en­nes­tään. Vä­hin­tään puo­let tun­neis­ta suul­lis­ta har­joit­te­lua. Ker­taam­me myös es­pan­jan pe­rus­kie­li­op­pia (esim. olla-ver­bit, pree­sens, men­nyt aika) sekä suul­li­ses­ti että kir­jal­li­ses­ti.

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Es­pan­jaa noin 3-4 vuot­ta lu­ke­neet, jot­ka ha­lu­a­vat ker­ra­ta es­pan­jan kie­li­op­pia ja ke­hit­tää suul­lis­ta kie­li­tai­to­aan. Hen­ki­löt, jot­ka ei­vät osaa vie­lä sa­noa juu­ri mi­tään es­pan­jak­si, mut­ta jot­ka mie­lel­lään ker­tai­si­vat ja suul­lis­tai­si­vat op­pi­mi­aan asi­oi­ta.

Aika

15.-18.6.2020 (ma-to) klo 13-16.15, verk­ko

Hinta

55 €

Ilmoittautumiset

3.6.2020 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 18.5.2020 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kie­let202010.12.2015