ENGLANTI Revise and Practice - englannin kertauskurssi (1 op)

8.-12.6.2020, verkko

Sisältö

Kai­paat­ko ker­taus­ta eng­lan­nin kie­li­o­pis­sa? Täl­lä kurs­sil­la ker­taam­me eng­lan­nin pe­rus­kie­li­opin ja har­joit­te­lem­me sitä tun­nil­la eten­kin suul­li­ses­sa muo­dos­sa suul­lis­ten pari- ym. teh­tä­vien avul­la. Kurs­sil­la näet, mi­hin tar­vit­set kie­li­o­pil­li­sia ra­ken­tei­ta käy­tän­nön pu­hees­sa­si ja sa­mal­la ker­taat ne pää­piir­teis­sään. Ker­taam­me myös hie­man sa­nas­toa mut­ta pää­pai­no on ra­ken­teis­sa. Ai­hei­na mm. ky­sy­mys­lau­seet, aika­muo­dot ja ehto­lau­seet. Mah­dol­li­suus saa­da kir­jal­li­sia koti­teh­tä­viä tun­nil­la teh­tä­vien suul­lis­ten teh­tä­vien tu­ek­si. Täl­lä kurs­sil­la pa­lau­tat eng­lan­nin kie­len ra­ken­teet mie­leen ja opit käyt­tä­mään kie­li­op­pia käy­tän­nös­sä!

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ovat opis­kel­leet eng­lan­tia noin 5 vuot­ta ja jot­ka ha­lu­a­vat ker­ra­ta eng­lan­nin ra­ken­tei­ta ja so­vel­taa nii­tä käy­tän­nös­sä sa­nas­to­a­kaan unoh­ta­mat­ta.

Aika

ma-pe 8.-12.6.2020 klo 16.30-19.45, verk­ko

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

27.5.2020 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 18.5.2020 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kie­let202010.12.2015