ENGLANTI Good to Talk – englannin keskustelukurssi

8.-12.6.2020, verkko

Sisältö

Tule har­joit­te­le­maan eng­lan­nin kie­len pu­hu­mis­ta ren­nos­sa ja kan­nus­ta­vas­sa ilma­pii­ris­sä! Har­joit­te­lem­me eng­lan­nin tuot­ta­mis­ta moni­puo­li­ses­ti mm. roo­li­ti­lan­tei­den, leh­ti­ot­sik­ko­jen ja -ar­tik­ke­lien, pe­lien ja mo­nen­mois­ten mui­den vi­rik­kei­den avul­la. Osa har­joit­te­lus­ta ryh­mä­nä tai pie­nis­sä ryh­mis­sä, osa pa­reit­tain. Mah­dol­li­suus pi­tää myös puhe pie­nel­le ryh­mäl­le ja teh­dä pie­ni­muo­toi­sia ään­tä­mys- ja kie­li­oppi­har­joi­tuk­sia osan­ot­ta­jien tar­peen mu­kaan. Tule roh­ke­as­ti har­joit­te­le­maan, jot­ta et seu­raa­van ti­lai­suu­den tul­len jää sa­nat­to­mak­si!

Kohderyhmä

Noin kuu­si vuot­ta eng­lan­tia opis­kel­leet, joil­la on aut­ta­va kes­kus­te­lu­tai­to.

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Aika

8.-12.6.2020 (ma-pe) 8.30-10.00, verk­ko

Hinta

40 e

Ilmoittautumiset

27.5.2020 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 18.5.2020 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kie­let202010.12.2015