ENGLANTI No Problem – Helppo englannin elvytys (1 op)

1.-5.6.2020, verkko

Sisältö

Tun­tuu­ko si­nus­ta, että et osaa sa­noa eng­lan­nik­si mi­tään, pe­rus­ra­ken­teet­kin ovat ha­ku­ses­sa ja ta­val­li­set­kaan sa­nat ei­vät muis­tu mie­leen? Täl­lä kurs­sil­la pää­set sel­vem­mil­le ve­sil­le! Sel­vi­täm­me eng­lan­nin pe­rus­aika­muo­to­jen käyt­töä, ker­taam­me pe­rus­sa­nas­toa ja har­joit­te­lem­me pu­hu­mis­ta hy­vin yk­sin­ker­tai­sis­ta ai­heis­ta, esim. per­he, har­ras­tuk­set ja mat­kai­lu. Kiel­tä opi­taan mu­ka­via har­joi­tuk­sia te­ke­mäl­lä ja pu­hu­maan kan­nus­ta­en!

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ovat jos­kus opis­kel­leet  eng­lan­tia 3-4 vuot­ta, mut­ta joil­la ovat eng­lan­nin pe­rus­ra­ken­tee  (pre­po­si­ti­ot, ar­tik­ke­lit, aika­muo­dot jne.) yk­sin­ker­tai­nen pe­rus­sa­nas­to ja puhe­val­mius hiu­kan hu­kas­sa.

Aika

1.-5.6.2020 (ma-pe) klo 16.30-19.45, verk­ko

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

20.5.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 18.5.2020 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kie­let202010.12.2015