Korean kielen alkeet

29.1.-26.3.2021, verkko

Korean kielen alkeet

Opi ko­re­an kie­len al­keet na­tii­vin opet­ta­jan joh­dol­la. Ope­tel­laan ko­re­an aak­kos­toa, Han­gu­lia, sekä ko­re­an pe­rus­il­mai­su­ja ja – kie­li­op­pia, nu­me­raa­le­ja ja sa­mal­la tu­tus­tu­taan Ko­re­an kult­tuu­riin.

Sisältö

Ko­re­an kie­len kurs­sil­la har­joi­tel­laan pu­hu­mis­ta, lu­ke­mis­ta ja kuun­te­le­mis­ta na­tii­vi­o­pet­ta­jan joh­dol­la ja teh­dään teh­tä­viä. Ope­tus­kie­li on suo­mi ja ko­rea.

Kurs­si koos­tuu kah­dek­sas­ta ko­koon­tu­mis­ker­ras­ta.

Pe 29.1.2021 klo 17-18.30 Ko­re­an aak­kos­to, Han­gul-kir­jois­tus­jär­jes­tel­män mer­kit, nii­den ään­tä­mi­nen ja ta­vu­jen muo­dos­ta­mi­nen. Merk­ke­jä har­joi­tel­laan lu­ke­mal­la Han­gu­lil­la kir­joi­tet­tua teks­tiä ja myös kir­joit­ta­maan sitä.

Pe 5.2. ja 12.2.2021 klo 17-18.30 Han­gu­lin op­pi­mi­sen jäl­keen ope­tel­laan ja har­joi­tel­laan ko­re­an­kie­li­siä pe­rus­ter­veh­dyk­siä ja il­mai­se­maan asi­at koh­te­li­aas­ti, mikä on ko­re­an kie­les­sä erit­täin tär­ke­ää. Ope­tel­laan myös eri­lai­sia sa­no­ja, jot­ka liit­ty­vät it­sen­sä esit­te­lyyn.

Pe 19.2., 5.3. ja 12.3.2021 klo 17-18.30 Ope­tel­laan ko­re­an kie­len pe­rus­kie­li­op­pia mm. tee­ma-, sub­jek­ti- ja ob­jek­ti­par­tik­ke­li, ver­bien ja ad­jek­tii­vien tai­vu­tus sekä sija­päät­teet.

Pe 19.3.2021 klo 17-18.30 Ope­tel­laan ko­re­an kie­len nu­me­raa­lia.

Pe 26.3.2021 klo 17-18.30 Ker­ra­taan, mitä kurs­sin ai­ka­na on opit­tu.

Kurs­sil­la käy­te­tyt ma­te­ri­aa­lit ja koti­teh­tä­vät löy­ty­vät Mood­len op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­tä. Tun­nuk­set Mood­leen saat kou­lu­tuk­sen alus­sa. Opis­ke­li­ja saa ha­lu­tes­saan kurs­sis­ta mer­kin­nän te­ke­mäl­lä lop­pu­teh­tä­vät. Jo­kai­sen kurs­si­ker­ran jäl­keen saat tal­len­teen käyt­töö­si.

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) te­ke­mäl­lä lop­pu­teh­tä­vät. Lop­pu­teh­tä­vät pa­lau­te­taan 9.4.2021 men­nes­sä. Voit sa­mal­la an­taa myös pa­lau­tet­ta kou­lu­tuk­ses­ta.

Suoritusmerkintä

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta säh­köi­sen suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) te­ke­mäl­lä teh­tä­vät. Voit sa­mal­la an­taa myös pa­lau­tet­ta kou­lu­tuk­ses­ta.

Kouluttaja

Je­ong­do Kim Ko­re­an al­keet

Je­ong­do Kim, FT, joka on ko­toi­sin Ete­lä-Ko­re­an Jeju-saa­rel­ta ja asu­nut Suo­mes­sa 8 vuot­ta. Hän on opis­kel­lut suo­ma­lais-ug­ri­lai­sia kie­liä ja kult­tuu­ria ja kie­li­tie­det­tä. Je­ong­do on opet­ta­nut ko­re­an kiel­tä ai­em­min Jout­se­non opis­tos­sa ja Snell­man-kesä­yli­o­pis­tol­la verk­ko­kurs­sil­la sekä pää­kau­pun­ki­seu­dun työ­väen­o­pis­tois­sa.

Kohderyhmä

Kaik­ki ko­re­an kie­les­tä ja kult­tuu­ris­ta kiin­nos­tu­neet. Ei vaa­di ai­em­pia ko­re­an kie­len opin­to­ja. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä on 50.

Aika

Per­jan­tai­sin 29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 5.3., 12.3. 19.3. ja 26.3.2021 klo 17-18.30, verk­ko

Hinta

70 €

Ilmoittautumiset

20.1.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kie­let202010.12.2015