Kiinan alkeet (1 op)

23.2.-27.4.2021 verkko

Kiinan kieli on yksi maailman puhutuimpia kieliä, haluatko oppia alkeet? Tällä verkkokurssilla opitaan kiinan kielen perusteet. Kurssi painottaa kommunikointitaitoja, joten harjoitellaan ääntämistä ja puhumista tyypillisissä kielenkäyttötilanteissa. Lukeminen on helppoa pinyin -latinisoinin avulla. Kurssilla perehdytään kiehtovaan kirjoitusjärjestelmään, sekä opetellaan tunnistamaan ja kirjoittamaan yleisiä kirjainmerkkejä. Lisäksi kulttuuri- ja maatietoutta!
Tavoitteet

Saa­da yleis­kä­si­tys kii­nan kie­les­tä ja kult­tuu­ris­ta ja ym­mär­tää nii­den eri­tyis­piir­tei­tä. Kurs­sin suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja pys­tyy­kom­mu­ni­koi­maan yk­sin­ker­tai­sis­sa kie­len­käyt­tö­ti­lan­teis­sa, ku­ten ter­veh­ti­mään ja esit­täy­ty­mään käyt­tä­mään ly­hyi­tä, usein tois­tu­via il­mai­su­ja joka­päi­väi­sis­sä kes­kus­te­luis­sa lu­ke­maan pi­nyin- jär­jes­tel­mäl­lä la­ti­nais­tet­tu­ja ly­hyi­tä teks­te­jä tun­nis­ta­maan ja kir­joit­ta­maan yk­sin­ker­tai­sia kir­jain­merk­ke­jä

Sisältö

ti 23.2.2021 klo 17.30 – 19.00
Kii­nan kie­len eri­tyis­piir­teet, ään­teet, too­nit, pi­nyin-jär­jes­tel­mä. Ter­veh­dyk­siä. Per­soo­na­pro­no­mi­nit.

ti 2.3.2021 klo 17.30 – 19.00
Tyy­pil­li­siä ly­hyi­tä fraa­se­ja. Kuin­ka voit? Onko kii­re? Olet­ko…? Ky­sy­mys­ten esit­tä­mi­nen.

ti 9.3.2021 klo 17.30 – 19.00
Esit­täy­ty­mi­nen ja per­heen­jä­sen­ten esit­te­ly. Kir­jain­merk­ki­jär­jes­tel­mä.

ti 16.3.2021 klo 17.30 – 19.00
Li­sää esit­täy­ty­mis­tä: am­mat­te­ja, kou­lu­tus­a­lo­ja, työ­to­ve­rei­ta. Omis­tus­muo­to. Luku­sa­nat 1-10.

ti 23.3.2021 klo 17.30 – 19.00
Ra­vin­to­la ja ruo­ka. He­del­miä, vi­han­nek­sia, ruo­ka-an­nos­ten ni­miä. ”Minä pi­dän…” ”Ha­lu­an ti­la­ta… ”. Sana­jär­jes­tys.

ti 30.3.2021 klo 17.30 – 19.00
Min­kä maa­lai­nen olet? Mai­ta ja kie­liä. Ver­bi ”osa­ta”, as­teen komp­le­ment­ti ”de”

ti 6.4.2021 klo 17.30 – 19.00
Os­tok­sil­la. Vä­rit, koko­nu­me­rot, raha­yk­si­köt. Nu­me­rot 1-100.  Mo­daa­li­par­tik­ke­li ”le”

ti 13.4.2021 klo 17.30 – 19.00
Mat­kus­ta­mi­nen. Len­to­ken­täl­lä ja luo­ti­ju­nas­sa – näi­hin liit­ty­vää sa­nas­to­ja ja lau­sei­ta.

ti 20.4.2021 klo 17.30 – 19.00
Päi­vä­mää­rät ja ajan il­mauk­set.

ti 27.4.2021 klo 17.30 – 19.00
Ker­taus­ta kaik­kien tun­tien si­säl­löis­tä, har­joit­tei­ta, pe­le­jä. Kurs­si­pa­lau­te.

Kouluttaja

kii­nan­kie­len­tulk­ki (AMK) Mar­jat­ta Kor­ho­nen

Kohderyhmä

Kurs­si on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, jot­ka ei­vät ole ai­em­min opis­kel­leet kii­nan kiel­tä. So­pii kii­nan kie­les­tä kiin­nos­tu­neil­le ja an­taa sel­viy­ty­mis­tie­toa mat­kai­li­joil­le sekä pe­rus­tan jat­ko-opin­noil­le. Kurs­sis­ta saa ha­lu­tes­saan suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) suo­rit­ta­mal­la vaa­di­tut teh­tä­vät.

Kirjallisuus

Ket­tu­nen Tan­ja: Zou­ba!, Tam­mi
Kou­lut­ta­jan val­mis­ta­mia har­joit­tei­ta

Aika

tiis­tai­sin 23.2.-27.4.2021  klo 17.30 – 19.00, verk­ko

Hinta

80 €

Ilmoittautumiset

15.2.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kie­let202010.12.2015