Koodarileiri 7-10-vuotiaille

17.-19.6.2019, Kuopio (Täynnä)

Koodit tutuiksi koodarileirillä

Koo­da­ri­lei­ril­lä tu­tus­tu­taan oh­jel­moin­nin pe­rus­tei­siin mu­ka­vas­ti, in­nos­ta­vien oh­jaa­jien avus­tuk­sel­la. Jo­kai­nen pää­see itse tai yh­des­sä ka­ve­rin kans­sa oh­jel­moi­maan. Lei­ril­lä seik­kail­laan Scratch-ym­pä­ris­tös­sä ja vä­hän muu­al­la­kin. Scrat­sää­mäl­lä pys­tyy luo­maan ta­ri­noi­ta, pe­le­jä ja ani­maa­ti­oi­ta ja sen käyt­tö on il­mais­ta kai­kil­le. Niin­pä lei­ril­lä opit­tu­ja tai­to­ja voi ko­keil­la vie­lä ko­to­na­kin.

Toi­min­ta on suun­nat­tu 7-10-vuo­ti­ail­le lap­sil­le. Lei­ri­läi­sel­lä ei tar­vit­se olla ai­em­paa ko­ke­mus­ta oh­jel­moin­nis­ta, mut­ta luku­tai­to oli­si hyvä olla hal­lus­sa.

Huom! 11-16-vuo­ti­ai­den Pe­li­koo­da­ri­lei­ri löy­tyy Nuor­ten tie­de­toi­min­nan jul­kai­sus­ta >>

Oh­jel­moin­nin li­säk­si va­ra­taan päi­vit­täin ai­kaa myös ren­tou­tu­mi­sel­le ja ul­koi­lul­le. Las­ten käyt­töön va­ra­tus­sa tuki­koh­das­sa voi le­päil­lä, lu­kea, pe­lail­la lau­ta­pe­le­jä ja vaik­ka­pa piir­tää. Ruo­kai­lut ta­pah­tu­vat yli­o­pis­ton kam­puk­sen ra­vin­to­lois­sa ja nii­den hin­ta si­säl­tyy osal­lis­tu­mis­mak­suun. Osal­lis­tu­jil­le tar­jo­taan myös yksi väli­pala päi­väs­sä. Omat huo­neen­läm­mös­sä säi­ly­vät eväät ovat kui­ten­kin tar­peen, jos lap­si on toi­min­nas­sa mu­ka­na heti tuki­koh­dan au­et­tua.

Lap­sil­le on otet­tu tapa­tur­ma­va­kuu­tus.

Aika

ma-ke 17.6.-19.6.2019 klo 9.00-15.00

Tuki­koh­ta avoin­na klo 7.30-16.30

Tuki­koh­ta ja muut ope­tus­ti­lat si­jait­se­vat Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Kuo­pi­on kam­puk­sel­la Savi­lah­des­sa. Tar­kem­pi osoi­te il­moi­te­taan kut­su­vies­tis­sä, joka lä­he­te­tään säh­kö­pos­tit­se en­nen lei­rin al­kua.

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

Il­moit­tau­tu­mi­set 27.5.2019 men­nes­sä.
TÄYN­NÄ

Las­ten yli­o­pis­toKe­sän 2019 lei­rit10.12.2015