Taideleiri I 7-9 -vuotiaille

3.-7.6.2019, Kuopion eläinpuisto (Täynnä)

Tutustutaan taiteisiin ja innostutataan itsekin!

Las­ten tai­de­lei­rit pi­de­tään tä­nään ins­pi­roi­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä Kuo­pi­on eläin­puis­tos­sa. Niin­pä eri tai­teen­la­jit am­men­ta­vat muu­san­sa eläin­kun­nas­ta. Lei­rei­hin kuu­luu myös eläin­ten­hoi­to­het­kiä. Tai­de­lei­rit on ja­et­tu ikä­ryh­mit­täin, jot­ta opet­ta­jat pys­ty­vät pa­rem­min ot­ta­maan eri-ikäis­ten tar­peet huo­mi­oon. Tai­de­lei­ri I on 7-9-vuo­ti­ail­le, tai­de­lei­ri II 10-12-vuo­ti­ail­le ja tai­de­lei­ri III 13-16-vuo­ti­ail­le. Tar­vit­ta­es­sa so­vel­lam­me ikä­ra­jo­ja, jot­ta saam­me tasa­ko­koi­set ryh­mät. Ku­hun­kin ryh­mään mah­tuu 10 lei­ri­läis­tä.

Lei­ri­läi­sil­lä tu­lee olla oma äly­pu­he­lin tai tab­let­ti­tie­to­kone mu­ka­na lei­ril­lä. Käy­täm­me vain il­mai­sia so­vel­luk­sia, joi­den käyt­töä on help­po jat­kaa myös koti­o­lois­sa.

Taideleiri on inspiraation ja innostumisen lähde

Ta­voit­tee­nam­me on mah­dol­lis­taa moni­puo­li­nen kur­kis­tus eri tai­de­ai­nei­siin ja kan­nus­taa omien ra­jo­jen rik­ko­mi­seen. Eh­kä­pä in­nos­taa ai­van uu­den har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen.  Tänä vuon­na lei­ri­läi­set pää­se­vät har­joit­te­le­maan valo­ku­vaus­ta, vi­de­oi­den te­ke­mis­tä, il­mai­su­tai­toa, sar­ja­ku­vien piir­tä­mis­tä sekä mu­siik­kia ja tans­sia.

Lei­rin hin­taan kuu­luu päi­vit­täi­nen ruo­kai­lu sekä yksi väli­pala. Mi­kä­li lap­si tu­lee lei­ril­le aa­mul­la heti tuki­koh­dan au­et­tua, on syy­tä ot­taa mu­kaan myös huo­neen läm­mös­sä säi­ly­vät eväät.

Aika:

ma-pe 3.-7.6.2019 kel­lo 9-15.

Lap­sil­le jär­jes­te­tään val­vot­tua toi­min­taa myös aa­mus­ta ja ilta­päi­väs­tä, jo­ten he voi­vat tul­la Las­ten yli­o­pis­ton Tuki­koh­taan jo klo 7.30 al­ka­en. Tuki­koh­ta sul­keu­tuu klo 16.30.

Hin­ta

150 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 13.5.2019 men­nes­sä.
Täyn­nä

Las­ten yli­o­pis­toKe­sän 2019 lei­rit10.12.2015