Tiedeleiri II 10-12-vuotiaille

3.-7.6.2019, Kuopio (Täynnä)

Tutustu luonnontieteiden ja tekniikan maailmaan

Las­ten tie­de­lei­ri I ja II tu­tus­tu­vat tänä vuon­na luon­non­tie­tei­den ja tek­nii­kan ih­meel­li­seen maa­il­maan. Tie­de­lei­rit jär­jes­te­tään Itä-Suo­men yli­o­pis­tol­la, jos­sa lap­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan jän­nit­tä­vien tie­de il­mi­öi­den sa­loi­hin. Tie­de­lei­rit on ja­et­tu ikä­ryh­mit­täin, jot­ta opet­ta­jat pys­ty­vät pa­rem­min ot­ta­maan eri-ikäis­ten tar­peet huo­mi­oon. Tie­de­lei­ri I on 7-9-vuo­ti­ail­le ja tie­de­lei­ri II 10-12-vuo­ti­ail­le. Tar­vit­ta­es­sa so­vel­lam­me ikä­ra­jo­ja, jot­ta saam­me tasa­ko­koi­set ryh­mät. Ku­hun­kin ryh­mään mah­tuu 15 lei­ri­läis­tä.

Tiedeleiri on innostumisen ja oppimisen lähde

Ha­lu­ai­sit­ko oh­jel­moi­da äly­ro­bo­tin omien käs­ky­je­si mu­kaan tai teh­dä kuu­ti­non­mal­li­sia saip­pu­a­kup­lia? Olet­ko miet­ti­nyt mik­si hiuk­siin han­gat­tu ilma­pal­lo tart­tuu sei­nään? Tu­le­mal­la luon­non­tie­de- ja tek­niik­ka­lei­ril­le pää­se­t tu­tus­tu­maan ja tes­taa­maan ke­mi­an, säh­kö­fy­sii­kan, oh­je­le­moin­nin, ro­bo­tii­kan sekä ma­te­ma­tii­kan il­mi­öi­tä ja sa­lo­ja. Lei­rin ta­voit­tee­nam­me on mah­dol­lis­taa toi­min­nal­li­nen ja moni­puo­li­nen kur­kis­tus luon­non­tie­tei­den ja tek­nii­kan maa­il­maan sekä kan­nus­taa lap­sia uu­sien jän­nit­tä­vien il­mi­öi­den ko­kei­luun. Eh­kä­pä in­nos­taa ai­van uu­den har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen. Tule lei­ril­le in­nos­tu­maan ja op­pi­maan uut­ta!

Las­ten yli­o­pis­tos­sa va­ra­taan päi­vit­täin ai­kaa myös ren­tou­tu­mi­sel­le ja ul­koi­lul­le. Las­ten käyt­töön va­ra­tuis­sa ti­lois­sa voi le­päil­lä, lu­kea, pe­lail­la lau­ta­pe­le­jä tai vaik­ka­pa piir­tää. Lei­rin hin­taan kuu­luu päi­vit­täi­nen ruo­kai­lu sekä yksi väli­pala. Mi­kä­li lap­si tu­lee lei­ril­le aa­mul­la heti tuki­koh­dan au­et­tua, on syy­tä ot­taa mu­kaan myös huo­neen­läm­mös­sä säi­ly­vät eväät.

Lei­ri­läi­sil­le on otet­tu tapa­tur­ma­va­kuu­tus.

Aika:

ma-pe 3.-7.6.2019 kel­lo 9-15.

Lap­sil­le jär­jes­te­tään val­vot­tua toi­min­taa myös aa­mus­ta ja ilta­päi­väs­tä, jo­ten he voi­vat tul­la Las­ten yli­o­pis­ton Tuki­koh­taan jo klo 7.30 al­ka­en. Tuki­koh­ta sul­keu­tuu klo 16.30.

Hin­ta

150 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 13.5.2019 men­nes­sä.
TÄYN­NÄ

Las­ten yli­o­pis­toKe­sän 2019 lei­rit10.12.2015