Tiedeleiri IV 10-12 vuotiaat

10.-14.6.2019, Kuopio (Täynnä)

Tutustu terveystieteiden maailmaan

Las­ten tie­de­lei­rit III ja IV tu­tus­tu­vat tänä vuon­na ter­veys­tie­tei­den maa­il­maan. Tie­de­lei­rit jär­jes­te­tään Kuo­pi­os­sa Itä-Suo­men yli­o­pis­tol­la, jos­sa lap­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan eri ter­veys­tie­teen tie­teen­a­lo­jen sa­loi­hin. Tie­de­lei­rit on ja­et­tu ikä­ryh­mit­täin, jot­ta opet­ta­jat pys­ty­vät pa­rem­min ot­ta­maan eri-ikäis­ten tar­peet huo­mi­oon. Tie­de­lei­ri III on suun­nat­tu 7-9-vuo­ti­ail­le ja tie­de­lei­ri IV 10-12-vuo­ti­ail­le. Tar­vit­ta­es­sa so­vel­lam­me ikä­ra­jo­ja, jot­ta saam­me tasa­ko­koi­set ryh­mät. Ku­hun­kin ryh­mään mah­tuu 15 lei­ri­läis­tä.

Tiedeleiri on innostumisen ja oppimisen lähde

Mil­tä­hän asi­at mais­tu­vat sok­ko­na tai pal­jon­ko so­ke­ria on la­sil­li­ses­sa limp­pa­ria? Ha­lu­ai­sit­ko tie­tää mitä osia kor­vas­ta löy­tyy tai har­joi­tel­la mi­ten el­vy­tys Anne saa­daan hen­git­tä­mään? Tu­le­mal­la ter­veys­tie­de­lei­ril­le pää­set tu­tus­tu­maan fy­si­o­te­ra­pi­an, bio­ke­mi­an, ana­to­mi­an ja ra­vit­se­mus­tie­tei­den sa­loi­hin sekä har­joit­te­le­maan ensi­apu­tai­to­ja. Lei­rin ta­voit­tee­na on mah­dol­lis­taa toi­min­nal­li­nen ja moni­puo­li­nen kur­kis­tus ter­veys­tie­tei­den maa­il­maan sekä kan­nus­taa lap­sia uu­sien jän­nit­tä­vien asi­oi­den ko­kei­luun. Eh­kä­pä in­nos­taa ai­van uu­den har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen.

Las­ten yli­o­pis­tos­sa va­ra­taan päi­vit­täin ai­kaa myös ren­tou­tu­mi­sel­le ja ul­koi­lul­le. Las­ten käyt­töön va­ra­tuis­sa ti­lois­sa voi le­päil­lä, lu­kea, pe­lail­la lau­ta­pe­le­jä tai vaik­ka­pa piir­tää. Lei­rin hin­taan kuu­luu päi­vit­täi­nen ruo­kai­lu sekä yksi väli­pala. Mi­kä­li lap­si tu­lee lei­ril­le aa­mul­la heti tuki­koh­dan au­et­tua, on syy­tä ot­taa mu­kaan myös huo­neen­läm­mös­sä säi­ly­vät eväät. Tuo lap­se­si lei­ril­le in­nos­tu­maan ja op­pi­maan uut­ta!

Lei­ri­läi­sil­le on otet­tu tapa­tur­ma­va­kuu­tus.

Aika:

ma-pe 10.-14.6.2019 kel­lo 9-15.

Lap­sil­le jär­jes­te­tään val­vot­tua toi­min­taa myös aa­mus­ta ja ilta­päi­väs­tä, jo­ten he voi­vat tul­la Las­ten yli­o­pis­ton Tuki­koh­taan jo klo 7.30 al­ka­en. Tuki­koh­ta sul­keu­tuu klo 16.30.

Hin­ta

150 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 20.5.2019 men­nes­sä.
TÄYN­NÄ

Las­ten yli­o­pis­toKe­sän 2019 lei­rit10.12.2015