Eläinpuiston tiedeleiri II 10-12-vuotiaille

10.-14.6.2019, Kuopion eläinpuisto (Täynnä)

Tutustu humanististen- ja kulttuurialojen maailmaan

Las­ten Eläin­puis­ton tie­de­lei­ri I tu­tus­tuu tänä vuon­na hu­ma­nis­tis­ten- ja kult­tuu­ri­tie­tei­den sa­loi­hin. Lei­ri jär­jes­te­tään en­sim­mäis­tä ker­taa ins­pi­roi­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä Kuo­pi­on eläin­puis­tos­sa, Veh­mas­mä­es­sä. Niin­pä eri tie­teen­a­loi­hin tu­tus­tu­es­sa hyö­dyn­ne­tään ym­pä­röi­vää luon­toa. Lei­rei­hin kuu­luu myös eläin­ten­hoi­to­het­kiä. Eläin­puis­ton tie­de­lei­rit on ja­et­tu ikä­ryh­mit­täin, jot­ta opet­ta­jat pys­ty­vät pa­rem­min ot­ta­maan eri-ikäis­ten tar­peet huo­mi­oon. Eläin­puis­ton tie­de­lei­ri I on suun­nat­tu 7-9-vuo­ti­ail­le ja Eläin­puis­ton tie­de­lei­ri II 10-12-vuo­ti­ail­le. Tar­vit­ta­es­sa so­vel­lam­me ikä­ra­jo­ja, jot­ta saam­me tasa­ko­koi­set ryh­mät. Ku­hun­kin ryh­mään mah­tuu 10 lei­ri­läis­tä.

Tiedeleiri on innostumisen ja oppimisen lähde

Ha­lu­at­ko sel­vit­tää, mis­sä päin Kuo­pi­o­ta ihka oi­kea lin­na on si­jain­nut tai sel­vit­tää löy­tyy­kö su­vus­ta­si Hä­meen tai Kar­ja­lan vii­kin­ke­jä? Kiin­nos­taa­ko Suo­ma­lai­seen kult­tuu­ri­pe­rin­tee­seen tu­tus­tu­mi­nen mu­sii­kin ja kir­jal­li­suu­den avul­la tai ha­lu­at­ko pääs­tä tut­ki­maan luon­toa kom­pas­sin avul­la? Tu­le­mal­la Eläin­puis­toon hu­ma­nis­tis­ten- ja kult­tuu­ri­a­lo­jen­lei­ril­le pää­set tu­tus­tu­maan maan­tie­don, kult­tuu­ri­mat­kai­lun, pe­rin­ne­kult­tuu­rin, his­to­ri­an sekä me­di­a­luku­tai­don sa­loi­hin. Ta­voit­tee­nam­me on mah­dol­lis­taa toi­min­nal­li­nen ja moni­puo­li­nen kur­kis­tus eri tie­teen­a­loi­hin sekä kan­nus­taa lap­sia uu­sien jän­nit­tä­vien asi­oi­den ko­kei­luun. Eh­kä­pä jopa ai­van uu­den har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen. Tule lei­ril­le mu­kaan in­nos­tu­maan ja op­pi­maan uut­ta!

Lei­rin hin­taan kuu­luu päi­vit­täi­nen ruo­kai­lu sekä yksi väli­pala. Mi­kä­li lap­si tu­lee lei­ril­le aa­mul­la heti tuki­koh­dan au­et­tua, on syy­tä ot­taa mu­kaan myös huo­neen­läm­mös­sä säi­ly­vät eväät.

Aika:

ma-pe 10.-14.6.2019 kel­lo 9-15.

Lap­sil­le jär­jes­te­tään val­vot­tua toi­min­taa myös aa­mus­ta ja ilta­päi­väs­tä, jo­ten he voi­vat tul­la Las­ten yli­o­pis­ton Tuki­koh­taan jo klo 7.30 al­ka­en. Tuki­koh­ta sul­keu­tuu klo 16.30.

Hin­ta

150 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 20.5.2019 men­nes­sä.

TÄYN­NÄ

Las­ten yli­o­pis­toKe­sän 2019 lei­rit10.12.2015