Maaginen metsäleiri I

10.-13.6.2019, Kuopio (Täynnä)

Tutustutaan Puijon luontoon ja historiaan

Las­ten yli­o­pis­to jär­jes­tää tänä ke­sä­nä kak­si maa­gi­nen met­sä­lei­riä, joi­hin mo­lem­piin on mah­dol­li­suus osal­lis­tua. Maa­gi­nen met­sä I ja II on suun­nat­tu ala­kou­lu­i­käi­sil­le eli 7-12-vuo­ti­ail­le lap­sil­le. Ta­voit­tee­na on tar­jo­ta tur­val­li­nen vaih­to­ehto kesä­loma­päi­vien viet­toon mu­ka­vas­sa seu­ras­sa. Liit­ty­mäl­lä mu­kaan maa­gi­sen met­sän ret­ki­kun­taan pää­seet tu­tus­tu­maan sana­tai­teen, ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­sen ja draa­man sa­loi­hin sekä har­joit­te­le­maan kä­den­tai­to­ja. Lei­ril­le mah­tuu 15 osal­lis­tu­jaa.

Huom! Ylä­kou­lu­i­käis­ten sana­tai­de­lei­ri Ta­ri­nax löy­tyy tääl­tä>>

Heittäydy mukaan maagisen metsän retkikuntaan!

Pui­jon luon­to ja his­to­ria he­rää­vät hen­kiin, kun lei­ri­läi­set vi­hi­tään iki­ai­kais­ten loit­su­jen voi­min nä­ki­jöik­si ja tie­tä­jik­si met­sän sii­mek­ses­sä. Täs­tä al­kaa seik­kai­lu, joka nos­taa pui­den ja mät­täi­den kät­köis­tä esiin niin met­sien hal­ti­jat kuin kum­mi­tuk­set­kin.  On­nis­tut­ko bon­gaa­maan  Pui­jon van­him­man met­sän­hen­gen? Vai saat­ko ken­ties na­pat­tua mat­kaa­si pät­kän sa­vo­lais­ten hal­ti­joi­den kes­kus­te­lua? Entä mil­lai­sia tai­ko­ja tar­vi­taan, jos jou­tuu pe­lät­tyyn met­sän­peit­toon? En­tis­ai­ko­jen vii­sauk­sis­ta voi olla yl­lät­tä­vää apua täl­lä eris­kum­mal­li­sel­la mat­kal­la.

Hal­ti­ja­seik­kai­lul­la tu­tus­tu­taan suo­ma­lai­sen kan­san­pe­rin­teen yti­meen met­säs­sä liik­ku­en ja luon­toon eläy­ty­en, ta­ri­noi­ta ker­to­en ja kir­joit­ta­en, ru­noil­len ja ra­ken­nel­len. Lei­rin pää­tös­päi­vä­nä lei­ri­läi­set pää­se­vät esit­te­le­mään lei­rin ai­ka­na syn­ty­nei­tä tuo­tok­sia.

Las­ten yli­o­pis­tos­sa va­ra­taan päi­vit­täin ai­kaa myös ren­tou­tu­mi­sel­le ja ul­koi­lul­le. Las­ten käyt­töön va­ra­tuis­sa ti­lois­sa voi le­päil­lä, lu­kea, pe­lail­la lau­ta­pe­le­jä tai vaik­ka­pa piir­tää. Lei­rin hin­taan kuu­luu päi­vit­täi­nen ruo­kai­lu sekä yksi väli­pala. Mi­kä­li lap­si tu­lee lei­ril­le aa­mul­la heti tuki­koh­dan au­et­tua, on syy­tä ot­taa mu­kaan myös huo­neen­läm­mös­sä säi­ly­vät eväät.

Lap­sil­le on otet­tu tapa­tur­ma­va­kuu­tus.

Aika

Ma-to 10.6.-13.6.2018 klo 9.00-15.00

Lap­sil­le jär­jes­te­tään val­vot­tua toi­min­taa myös aa­mus­ta ja ilta­päi­väs­tä, jo­ten he voi­vat tul­la Las­ten yli­o­pis­ton Tuki­koh­taan jo klo 7.30 al­ka­en. Tuki­koh­ta sul­keu­tuu klo 16.30. Tuki­koh­dan tar­kem­pi osoi­te il­moi­te­taan kut­su­vies­tis­sä, joka lä­he­te­tään säh­kö­pos­tit­se 2-3 viik­koa en­nen lei­rin al­kua.

Hinta

120 €

Ilmoittautumiset

Il­moit­tau­tu­mi­set 20.5.2019 men­nes­sä.
TÄYN­NÄ

Las­ten yli­o­pis­toKe­sän 2019 lei­rit10.12.2015