Maaginen metsä II

5.-7.8.2019, Kuopio

Tutustutaan Puijon luontoon ja historiaan

Las­ten yli­o­pis­to jär­jes­tää tänä ke­sä­nä kak­si maa­gi­nen met­sä­lei­riä, joi­hin mo­lem­piin on mah­dol­li­suus osal­lis­tua. Maa­gi­nen met­sä I ja II on suun­nat­tu ala­kou­lu­i­käi­sil­le eli 7-12-vuo­ti­ail­le lap­sil­le. Ta­voit­tee­na on tar­jo­ta tur­val­li­nen vaih­to­ehto kesä­loma­päi­vien viet­toon mu­ka­vas­sa seu­ras­sa. Maa­gi­sen met­sän ret­ki­kun­nas­sa pää­see tu­tus­tu­maan sana­tai­teen, ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­sen ja draa­man sa­loi­hin sekä har­joit­te­le­maan kä­den­tai­to­ja.

Heittäydy mukaan maagisen metsän retkikuntaan!

Maa­gi­sen met­sän ret­ki­kun­ta suun­taa elo­kuus­sa kat­seen­sa met­sän mi­ni­a­tyy­ri­maa­il­maan. Sam­ma­len alta sekä puun ja kuo­ren vä­lis­tä löy­tyy ko­ko­nai­sia kau­pun­ke­ja, joi­den val­ta­teil­lä ris­tei­lee met­sän mini­ko­koi­nen kan­sa. Maa­gi­nen ret­ki­kun­ta seik­kai­lee tut­tuun ta­paan Pui­jon mai­se­mis­sa. Ret­ke­läis­ten pol­ku­ja tur­vaa­vat hei­dän itse se­pit­tä­män­sä loit­sut. Mut­ta en­nen mi­ni­a­tyy­ri­mat­kal­le as­tu­mis­ta on vie­lä kek­sit­tä­vä ku­tis­tus­kone – ei­hän mat­kas­ta muu­ten mi­tään tu­li­si!

Las­ten yli­o­pis­tos­sa va­ra­taan päi­vit­täin ai­kaa myös ren­tou­tu­mi­sel­le ja ul­koi­lul­le. Las­ten käyt­töön va­ra­tuis­sa ti­lois­sa voi le­päil­lä, lu­kea, pe­lail­la lau­ta­pe­le­jä ja vaik­ka­pa piir­tää. Lei­rin hin­taan kuu­luu päi­vit­täi­nen ruo­kai­lu sekä yksi väli­pala. Mi­kä­li lap­si tu­lee lei­ril­le aa­mul­la heti tuki­koh­dan au­et­tua, on syy­tä ot­taa mu­kaan myös huo­neen­läm­mös­sä säi­ly­vät eväät.

Lap­sil­le on otet­tu tapa­tur­ma­va­kuu­tus.

Aika:

ma-pe 5.-7.8.2019 kel­lo 9-15.

Lap­sil­le jär­jes­te­tään val­vot­tua toi­min­taa myös aa­mus­ta ja ilta­päi­väs­tä, jo­ten he voi­vat tul­la Las­ten yli­o­pis­ton Tuki­koh­taan jo klo 7.30 al­ka­en. Tuki­koh­ta sul­keu­tuu klo 16.30.

Hin­ta

90 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­nen  15.7.2019 men­nes­sä.

Las­ten yli­o­pis­toKe­sän 2019 lei­rit10.12.2015