Pelikoodarileiri 11-16-vuotiaille

12.-14.6.2019, Kuopio

Koodit tutuiksi pelikoodarileirillä

Pe­li­koo­da­ri­lei­ril­lä tu­tus­tu­taan oh­jel­moin­nin pe­rus­tei­siin mu­ka­vas­ti, in­nos­ta­vien oh­jaa­jien avus­tuk­sel­la. Jo­kai­nen pää­see itse tai yh­des­sä ka­ve­rin kans­sa tu­tus­tu­maan oh­jel­moin­nin sa­loi­hin. Lei­ril­lä seik­kail­laan eri­lai­sis­sa ym­pä­ris­tös­sä ja pääs­tään luo­maan oma peli. Tar­koi­tuk­se­na on käyt­tää il­mai­sia oh­jel­mia, jo­ten lei­ril­lä opit­tu­jen tai­to­jen har­joit­te­lu on help­poa vie­lä ko­to­na­kin.

Toi­min­ta on suun­nat­tu 11-16-vuo­ti­ail­le lap­sil­le. Lei­ri­läi­sel­lä ei tar­vit­se olla ai­em­paa ko­ke­mus­ta oh­jel­moin­nis­ta.

Huom! 7-10-vuo­ti­ai­den Koo­da­ri­lei­ri löy­tyy Las­ten yli­o­pis­ton jul­kai­sus­ta.

Peli­oh­jel­moin­nin li­säk­si va­ra­taan päi­vit­täin ai­kaa myös ren­tou­tu­mi­sel­le ja ul­koi­lul­le. Las­ten ja nuor­ten käyt­töön va­ra­tus­sa tuki­koh­das­sa voi le­päil­lä, lu­kea, pe­lail­la lau­ta­pe­le­jä ja vaik­ka­pa piir­tää. Ruo­kai­lut ta­pah­tu­vat yli­o­pis­ton kam­puk­sen ra­vin­to­lois­sa ja nii­den hin­ta si­säl­tyy osal­lis­tu­mis­mak­suun. Osal­lis­tu­jil­le tar­jo­taan myös yksi väli­pala päi­väs­sä. Omat huo­neen­läm­mös­sä säi­ly­vät eväät ovat kui­ten­kin tar­peen, jos lap­si on toi­min­nas­sa mu­ka­na heti tuki­koh­dan au­et­tua.

Lap­sil­le on otet­tu tapa­tur­ma­va­kuu­tus.

Aika

ke-pe 12.6.-14.6.2019 klo 9.00-15.00

Tuki­koh­ta avoin­na klo 7.30-16.30

Tuki­koh­ta ja muut ope­tus­ti­lat si­jait­se­vat Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Kuo­pi­on kam­puk­sel­la Savi­lah­des­sa. Tar­kem­pi osoi­te il­moi­te­taan kut­su­vies­tis­sä, joka lä­he­te­tään säh­kö­pos­tit­se en­nen lei­rin al­kua.

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

Il­moit­tau­tu­mi­set 22.5.2019 men­nes­sä.

Las­ten yli­o­pis­toKe­sän 2019 lei­rit10.12.2015