Tarinax - sanataiteen kesäkurssi 13-17 vuotiaille

3.-4.6.2019, Kuopio

Aika

Ma-Ti 3.-4.6.2018 klo 11-15

Koh­de­ryh­mä

Kiin­nos­taa­ko kir­joit­ta­mi­nen. Tule Ta­ri­nax kurs­sil­le ins­pi­roi­tu­maan ja luo­maan omaa ta­ri­naa­si. Lei­ri on suun­nat­tu 13-17-vuo­ti­ail­le nuo­ril­le ja kurs­sil­le mah­tuu mak­si­mis­saan 12 osal­lis­tu­jaa. Kurs­sin tar­kem­pi osoi­te il­moi­te­taan kut­su­vies­tis­sä, joka lä­he­te­tään säh­kö­pos­tit­se 2-3 viik­koa en­nen kurs­sin al­kua.

Si­säl­tö

Kek­sit­kö mie­lel­lä­si hah­mo­ja tai ta­ri­noi­ta?

Kurs­sil­la pää­set ko­kei­le­maan ja ko­ke­maan sekä kek­si­mään ja kir­joit­ta­maan omia ta­ri­noi­ta yh­des­sä tois­ten nuor­ten kans­sa! Kurs­sil­la voit muo­vail­la omia jut­tu­ja, sa­noit­taa, piir­tää tai vaik­ka­pa ani­moi­da ar­jen ih­mei­tä uu­sik­si. Kah­den­päi­vän ai­ka­na teem­me moni­tai­tei­sia pis­to­mat­ko­ja ta­ri­nan­ker­ron­nan ra­jat­to­miin mai­se­miin. Sa­na­zuu­mai­lu ja draa­ma­ko­kei­lut avaa­vat tien kir­jal­li­sel­le ku­jei­lul­le, mut­ta py­säh­dym­me myös oman kir­joit­ta­ja­ää­nen et­si­mi­sen ää­rel­le. Et tar­vit­se ai­em­paa kir­joit­ta­ja­ko­ke­mus­ta vaan olet ter­ve­tul­lut juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Kir­joit­ta­ja­kurs­sil­la so­vel­le­taan tai­teen pe­rus­o­pe­tuk­sen eri si­säl­tö­jä. Omat eväät

Lisä­tie­to­ja

Kurs­si­päi­vi­nä kurs­si­lai­sil­la tu­lee olla omat eväät mu­ka­na. Opas­kir­joi­na mat­kal­la toi­mi­vat:

Kurs­si to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Sana­tai­de­kou­lu Aa­pe­lin kans­sa.

Hin­ta

45 €

Il­moit­tau­tu­mi­set

Il­moit­tau­tu­mi­set vii­meis­tään 20.5.2018 men­nes­sä.

Las­ten yli­o­pis­toKe­sän 2019 lei­rit10.12.2015