Eläinpuiston tiedeleiri IV, 10-12-vuotiaille

17.-19.6.2019, Kuopion eläinpuisto

Tutustu kestävään kehitykseen

Las­ten Eläin­puis­ton tie­de­lei­rit III ja IV tu­tus­tu­vat tänä vuon­na kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen ym­pä­ris­tö- ja luon­non­vara tee­mal­la. Lei­ri jär­jes­te­tään en­sim­mäis­tä ker­taa ins­pi­roi­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä Kuo­pi­on eläin­puis­tos­sa, Veh­mas­mä­es­sä. Niin­pä lei­ril­lä hyö­dyn­ne­tään ym­pä­röi­vää luon­toa ja lei­ri­läisl­le mah­dol­lis­te­taan eläin­ten­hoi­to het­kiä. Eläin­puis­ton tie­de­lei­rit on ja­et­tu ikä­ryh­mit­täin, jot­ta opet­ta­jat pys­ty­vät pa­rem­min ot­ta­maan eri-ikäis­ten tar­peet huo­mi­oon. Eläin­puis­ton tie­de­lei­ri III on suun­nat­tu 7-9-vuo­ti­ail­le ja Eläin­puis­ton tie­de­lei­ri IV 10-12-vuo­ti­ail­le. Tar­vit­ta­es­sa so­vel­lam­me ikä­ra­jo­ja, jot­ta saam­me tasa­ko­koi­set ryh­mät. Ku­hun­kin ryh­mään mah­tuu 10 lei­ri­läis­tä.

Tiedeleiri on innostumisen ja oppimisen lähde

Ha­lu­at­ko läh­teä tut­ki­mus­mat­kal­le sel­vit­tä­mään ruu­o­an elin­kaar­ta ja miet­tiä, mi­ten Eläin­puis­to eläi­met liit­tyä tuot­tei­den tuot­ta­mi­seen? Tai ha­lu­at­ko sel­vit­tää eko­lo­gis­ta ja­lan­jäl­keä ja tark­kail­la mil­lai­sia il­mai­sia hyö­ty­jä ih­mi­nen voi saa­da luon­nos­ta? Tu­le­mal­la Eläin­puis­toon Ym­pä­ris­tö- ja luon­non­va­ro­jen lei­ril­le pää­set poh­ti­maan, mitä eko­sys­tee­mis­säm­me ta­pah­tuu. Ta­voit­tee­na on mah­dol­lis­taa lei­ri­läi­sil­le toi­min­nal­li­nen ja moni­puo­li­nen kur­kis­tus eri tie­teen­a­loi­hin sekä kan­nus­taa lap­sia uu­sien jän­nit­tä­vien asi­oi­den ko­kei­luun. Eh­kä­pä jopa ai­van uu­den har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen. Tule lei­ril­le mu­kaan in­nos­tu­maan ja op­pi­maan uut­ta!

Lei­rin hin­taan kuu­luu päi­vit­täi­nen ruo­kai­lu sekä yksi väli­pala. Mi­kä­li lap­si tu­lee lei­ril­le aa­mul­la heti tuki­koh­dan au­et­tua, on syy­tä ot­taa mu­kaan myös huo­neen­läm­mös­sä säi­ly­vät eväät.

Aika:

ma-ke 17.-19.6.2019 kel­lo 9-15.

Lap­sil­le jär­jes­te­tään val­vot­tua toi­min­taa myös aa­mus­ta ja ilta­päi­väs­tä, jo­ten he voi­vat tul­la Las­ten yli­o­pis­ton Tuki­koh­taan jo klo 7.30 al­ka­en. Tuki­koh­ta sul­keu­tuu klo 16.30.

Hin­ta

90 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 27.5.2019 men­nes­sä.

Las­ten yli­o­pis­toKe­sän 2019 lei­rit10.12.2015