Osallistu maksuttomaan webinaariin

We­bi­naa­rin si­säl­tö:

  1. Mitä as­bes­ti on?
  2. Mik­si se on ter­vey­del­le hai­tal­lis­ta?
  3. Mitä uusi lain­sää­dän­tö tar­koit­taa käy­tän­nös­sä, kun as­bes­ti­työ­tä suun­ni­tel­laan ja teh­dään?

Aika­tau­lu:

Kes­ki­viik­ko­na 17.2.2016 klo. 16.30-18.00

Kou­lut­ta­ja:

Kou­lut­ta­ja­na we­bi­naa­ris­sa toi­mii FM Vesa Asi­kai­nen. Hän on työs­ken­nel­lyt Kuo­pi­on yli­o­pis­tos­sa tut­ki­ja­na il­man­vaih­toon, sisä­il­maan ja ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vis­sä tut­ki­mus­hank­keis­sa 1998-2010, jon­ka jäl­keen hän on toi­mi­nut En­vi­met­ria Oy:ssä työ­hy­gi­ee­nik­ko­na ja sisä­ilma-asi­an­tun­ti­jana.

Vesa Asi­kai­nen

We­bi­naa­riin osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­ton­ta!

We­bi­naa­ri jär­jes­te­tään AC-huo­nees­sa osoit­tees­sa:
snell­man.ado­be­con­nect.com/verk­ko­lu­en­to

Täs­tä pää­set suo­raan AC-huo­neen kir­jau­tu­mis­si­vul­le >>

Kir­jau­du si­sään vie­raa­na (gu­est) omal­la ni­mel­lä­si.

Il­moit­tau­tu­mi­nen:

Il­moit­tau­tu­mi­nen 15.2.2016 men­nes­sä. Täs­tä pää­set il­moit­tau­tu­maan >>

Uut­ta as­bes­ti­töi­den lain­sää­dän­nös­sä16.12.2015