Lisää koulutustarjontaa Isoverstaan jäsenille!

Iso­vers­tas ja Snell­man-kesä­yli­o­pis­to jat­ka­vat yh­teis­työ­tään. Tä­män avul­la ope­tus­alan hen­ki­lös­tö ym­pä­ri Suo­men voi osal­lis­tua en­tis­tä moni­puo­li­sem­min eri­lai­siin täy­den­nys­kou­lu­tuk­siin – sekä li­ve­nä että ver­kos­sa.

Täs­sä digi­jul­kai­sus­sa on esi­tel­ty Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­sia, jot­ka so­vel­tu­vat eri­tyi­ses­ti ope­tus­alan hen­ki­lös­töl­le.

Tu­tus­tu ih­mees­sä ja tule mu­kaan op­pi­maan uut­ta!

Kou­lu­tuk­sia Iso­vers­taan jä­se­nil­leKe­vät 201911.1.2016