Peliohjelmointikerho 12-15-vuotiaille

torstaisin 15.3.-17.5.2018

Haluatko tehdä tietokonepelin?

Ker­hos­sa ope­tel­laan alus­ta pi­tä­en pe­lin suun­nit­te­lua ja oh­jel­moin­tia. Pää­set mu­kaan vaik­ka et vie­lä osai­si­kaan oh­jel­moi­da. Ker­ho aloi­te­taan oh­jel­moin­nin pe­rus­teil­la ja val­miin peli­koo­din muok­kaa­mi­sel­la esim. muun­te­le­mal­la gra­fii­koi­ta tai li­sää­mäl­lä pe­lin omi­nai­suuk­sia.  Vain oma mie­li­ku­vi­tuk­se­si on ra­ja­na! Tä­män jäl­keen jo­kai­nen suun­nit­te­lee ja te­kee oman pe­lin­sä osaa­vien oh­jaa­jien avus­tuk­sel­la. Omia pe­le­jä voi teh­dä myös ka­ve­ri­poru­kas­sa!

Si­säl­tö:

Aika

Tors­tai­sin 15.3.-17.5.2018 (ei 5.4. eikä 10.5.) klo 17-18.30. Ker­ho ko­koon­tuu Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Kuo­pi­on kam­puk­sel­la Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen lai­tok­sen ti­lois­sa. Ker­ho ko­koon­tuu ke­vään ai­ka­na 8 ker­taa.

Oh­jaa­jat:

Mai­ju Kar­ja­lai­nen

Hei! Olen Mai­ju Kar­ja­lai­nen, kol­man­nen vuo­den tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen opis­ke­li­ja Itä-Suo­men yli­o­pis­tol­ta. Olen ol­lut mu­ka­na las­ten oh­jel­moin­ti­ker­hois­sa nyt pa­rin vuo­den ajan. Mi­nus­ta on tär­ke­ää, että lap­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan oh­jel­moin­tiin mu­ka­vas­sa ja kan­nus­ta­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä ja pää­se­vät ko­ke­maan on­nis­tu­mi­sen elä­myk­siä. Ha­lu­an roh­kais­ta nuo­ria oh­jel­moin­nis­sa tar­vit­ta­vaan loo­gi­seen ajat­te­luun haus­ko­jen pe­lien kaut­ta, sekä an­taa tu­kea ja neu­vo­ja omien pe­lien to­teut­ta­mi­seen. Näh­dään ker­hos­sa!

Noo­ra Lip­so­nen

Hei! Olen Noo­ra Lip­so­nen, toi­sen vuo­den tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen opis­ke­li­ja Itä-Suo­men yli­o­pis­tol­ta. Oh­jaan en­sim­mäis­tä ker­taa peli­oh­jel­moin­ti­ker­hoa, mut­ta ryh­mien oh­jaa­mi­nen on kui­ten­kin tut­tua jo en­nes­tään muis­ta yh­teyk­sis­tä. Odo­tan in­nol­la, että saam­me Mai­jun kans­sa oh­ja­ta nuo­ria luo­van on­gel­man­rat­kai­sun ja oh­jel­moin­nin pa­riin. Tär­kein­tä on, että ker­hoon on aina mu­ka­va tul­la. Teen omal­ta osal­ta­ni par­haa­ni sii­nä, että jo­kai­nen saa yk­si­löl­lis­tä oh­jaus­ta, ja kaik­kia kuun­nel­laan joka ti­lan­tees­sa. Näh­dään ker­hos­sa!

Koh­de­ryh­mä

Ker­ho on suun­nat­tu 12-15-vuo­ti­ail­le. Ker­hoon voi­vat osal­lis­tua myös nuo­rem­mat, mi­kä­li ko­neen käyt­tö on suh­teel­li­sen su­ju­vaa.

Ker­hoon mah­tuu 15 osal­lis­tu­jaa. Pai­kat täy­te­tään il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Tie­sit­kö että lumi vai­men­taa ään­tä. Lumi­hiu­ta­lei­den vä­liin jää­vät ilma­tas­kut si­to­vat ään­tä. Tä­män vuok­si lumi­sa­teen jäl­keen on hil­jais­ta.

Hin­ta
50 €

IL­MOIT­TAU­TU­MI­SET

1.3.2018 men­nes­sä
Kir­joi­ta il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lisä­tie­toi­hin, jos ha­lu­at kiel­tää valo­ku­vaa­mi­se­si ker­hos­sa.

Las­ten yli­o­pis­to ja Nuor­ten tie­de­toi­min­taKe­vään 2018 ker­hot26.6.2016