Robottikerho

perjantaisin 11.10.-13.12.2019 Kuopio

Mietitkö koskaan miten robotit toimivat?

Tämä on juu­ri si­nul­le so­pi­va ker­ho. Pää­set itse ra­ken­te­le­maan ja oh­jaa­maan ro­bot­te­ja. Ker­hos­sa saat pe­rus­tie­toa ro­bot­tien me­ka­nii­kas­ta ja oh­jel­moin­nis­ta. Ker­ho on suun­ni­tel­tu ala­kou­lu­i­käi­sil­le.

Ajan­koh­ta

Ker­ho ko­koon­tuu per­jan­tai­sin 11.10.-13.12. (ei 18.10. ja 6.12.) klo 17-18.30 Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ti­lois­sa Savi­lah­des­sa.

Oh­jaa­ja

Ker­hoa oh­jaa Ka­ta­rii­na Ruot­sa­lai­nen

Ka­ta­rii­na Ruot­sa­lai­nen

Hei kaik­ki!

Olen kone­in­si­nöö­ri opis­ke­li­ja kan­sain­vä­li­sel­tä luo­kal­ta. Kone­tek­niik­ka kiin­nos­taa mi­nua sen jat­ku­van uu­dis­tu­mi­sen vuok­si. Olen työs­ken­nel­lyt pal­jon eri­lai­sis­sa kiin­teis­tön­hoi­don ja lo­gis­tii­kan työ­teh­tä­vis­sä. Vii­me ke­sä­nä työs­ken­te­lin hen­ki­lö­koh­tai­se­na avus­ta­ja­na ja olin har­joit­te­lus­sa 3D tu­los­tus la­bo­ra­to­ri­os­sa.

Hinta

80 €

Ilmoittautumiset

Il­moit­tau­tu­mi­set 30.9.2019 men­nes­sä

Täs­sä ka­sa­taan ro­bot­tia vii­me ke­sän tie­de­lei­ril­lä.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to; Las­ten yli­o­pis­to ja nuor­ten tie­de­toi­min­taSyk­syn 2019 ker­hot26.6.2016