Robottikerho

perjantaisin 13.3.-15.5.2020 Kuopio

Mietitkö koskaan miten robotit toimivat?

Tämä on juu­ri si­nul­le so­pi­va ker­ho. Pää­set itse ra­ken­te­le­maan ja oh­jaa­maan ro­bot­te­ja. Ker­hos­sa saat pe­rus­tie­toa ro­bot­tien me­ka­nii­kas­ta ja oh­jel­moin­nis­ta. Ker­ho on suun­ni­tel­tu ala­kou­lu­i­käi­sil­le.

Ajan­koh­ta

Ker­ho ko­koon­tuu per­jan­tai­sin 13.3.-15.5. (ei 10.4. ja 1.5.) klo 17-18.30 Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton ti­lois­sa.

Oh­jaa­ja

Ker­hoa oh­jaa Ka­ta­rii­na Ruot­sa­lai­nen

Ker­hon oh­jaa­ja Ka­ta­rii­na Ruot­sa­lai­nen

Hei kaik­ki! Olen kone­in­si­nöö­ri-opis­ke­li­ja kan­sain­vä­li­sel­tä luo­kal­ta. Kone­tek­niik­ka kiin­nos­taa mi­nua sen jat­ku­van uu­dis­tu­mi­sen vuok­si. Olen työs­ken­nel­lyt pal­jon eri­lai­sis­sa kiin­teis­tön­hoi­don ja lo­gis­tii­kan työ­teh­tä­vis­sä. Vii­me ke­sä­nä työs­ken­te­lin hen­ki­lö­koh­tai­se­na avus­ta­ja­na ja olin har­joit­te­lus­sa 3D tu­los­tus la­bo­ra­to­ri­os­sa.

Hinta

85 €

Ilmoittautumiset

Il­moit­tau­tu­mi­set 2.3.2020 men­nes­sä. Il­moi­ta lisä­tie­dois­sa saa­ko las­ta ku­va­ta ker­hon ai­ka­na mark­ki­noin­tia var­ten.

Täs­sä ka­sa­taan ro­bot­tia vii­me ke­sän tie­de­lei­ril­lä.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to; Las­ten yli­o­pis­to ja nuor­ten tie­de­toi­min­taKe­vään 2020 ker­hot26.6.2016