Ohjelmointikerho 7-11 -vuotiaille

tiistaisin 13.3.-15.5.2018

 Ohjelmointikerho tutustuttaa ohjelmointiin

Oh­jel­moin­ti­ker­ho tu­tus­tut­taa haus­kas­ti oh­jel­moin­nin sa­loi­hin Scratch-oh­jel­moin­ti­ym­pä­ris­tön avul­la. Ha­luk­kaat pää­se­vät myös ko­kei­le­maan yk­sin­ker­tais­ten oh­jel­mien te­koa Pyt­hon-oh­jel­moin­ti­kie­lel­lä.

Aika ja paikka

Tiis­tai­sin 13.3.-15.5.2018 klo 17.30-19.00. (Huom! Ei ko­koon­tu­mi­sia 3.4. ja 1.5.). Ker­ho ko­koon­tuu ke­vään ai­ka­na 8 ker­taa. Ko­koon­tu­mi­set ovat Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Kuo­pi­on kam­puk­sel­la. Tar­kem­mat tie­dot lä­he­te­tään kut­su­kir­jees­sä.

Ohjaajat

Lau­ra Toi­va­nen

Hei!

Olen Lau­ra Toi­va­nen, kol­man­nen vuo­den tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen opis­ke­li­ja Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta. Mi­nul­la on vuo­den ko­ke­mus oh­jel­moin­ti­ker­hon ve­tä­mi­ses­tä – mui­den ker­ho­jen, lei­rien ja si­jai­suuk­sis­ta on ker­ty­nyt ko­ke­mus­ta kym­me­nel­tä vuo­del­ta. Nau­tin ker­hon pi­tä­mi­ses­tä, kos­ka las­ten in­nos­tus pe­lien te­ke­mi­seen tuo iloa, eikä hei­dän ke­hit­tä­mi­ään rat­kai­su­ja voi muu­ta kuin ihail­la! Oh­jel­moin­ti on mu­ka­vaa puu­haa, kos­ka sil­lä voi teh­dä niin iso­ja kuin pie­niä pro­jek­te­ja ja oh­jel­moin­ti opet­taa kes­kit­ty­mis­tä, suun­nit­te­lua sekä asi­oi­den hah­mot­ta­mis­ta.

Mai­ju Kar­ja­lai­nen

Hei! Olen Mai­ju Kar­ja­lai­nen, kol­man­nen vuo­den tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen opis­ke­li­ja Itä-Suo­men yli­o­pis­tol­ta. Olen ol­lut mu­ka­na las­ten oh­jel­moin­ti­ker­hois­sa nyt pa­rin vuo­den ajan. Mi­nus­ta on tär­ke­ää, että lap­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan oh­jel­moin­tiin mu­ka­vas­sa ja kan­nus­ta­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä ja pää­se­vät ko­ke­maan on­nis­tu­mi­sen elä­myk­siä. Ha­lu­an roh­kais­ta lap­sia oh­jel­moin­nis­sa tar­vit­ta­vaan loo­gi­seen ajat­te­luun haus­ko­jen pe­lien kaut­ta, sekä an­taa tu­kea ja neu­vo­ja omien pe­lien to­teut­ta­mi­seen. Näh­dään ker­hos­sa!

Tie­sit­kö että mus­ta­mam­ba on maa­il­man no­pein käär­me. Sen no­peus voi olla jopa 19 km/h.

Hinta

50 €/lap­si

Ilmoittautumiset

Il­moit­tau­tu­mi­set 27.2.2018 men­nes­sä. Ker­hoon ote­taan 15 las­ta.

Las­ten yli­o­pis­to ja Nuor­ten tie­de­toi­min­taKe­vään 2018 ker­hot26.6.2016