Ohjelmointikerho

keskiviikkoisin 13.3.-8.5.2019, Kuopio

Ohjelmointikerho tutustuttaa ohjelmointiin

Oh­jel­moin­ti­ker­ho tu­tus­tut­taa haus­kas­ti oh­jel­moin­nin sa­loi­hin Scratch-oh­jel­moin­ti­ym­pä­ris­tön avul­la. Ha­luk­kaat pää­se­vät myös ko­kei­le­maan yk­sin­ker­tais­ten oh­jel­mien te­koa Pyt­hon-oh­jel­moin­ti­kie­lel­lä.

Oh­jel­moin­ti­ker­ho on suun­ni­tel­tu 7-11 -vuo­ti­ail­le.

Aika ja paikka

Kes­ki­viik­koi­sin 13.3.-8.5.2019 klo 17.30-19.00. (Huom! Ei 17.4.). Ker­ho ko­koon­tuu ke­vään ai­ka­na 8 ker­taa. Ko­koon­tu­mi­set ovat Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Kuo­pi­on kam­puk­sel­la. Tar­kem­mat tie­dot lä­he­te­tään kut­su­kir­jees­sä.

Tie­sit­kö että mus­ta­mam­ba on maa­il­man no­pein käär­me. Sen no­peus voi olla jopa 19 km/h.

Hinta

80 €/lap­si

Ilmoittautumiset

Il­moit­tau­tu­mi­set 27.2.2019 men­nes­sä. Ker­hoon ote­taan 15 las­ta.

Las­ten yli­o­pis­to ja nuor­ten tie­de­toi­min­taKe­vään 2019 ker­hot26.6.2016