Ohjelmointikerho

tiistaisin 3.10.-28.11.2018

Ohjelmointikerho tutustuttaa ohjelmointiin

Oh­jel­moin­ti­ker­ho tu­tus­tut­taa haus­kas­ti oh­jel­moin­nin sa­loi­hin Scratch-oh­jel­moin­ti­ym­pä­ris­tön avul­la. Ha­luk­kaat pää­se­vät myös ko­kei­le­maan yk­sin­ker­tais­ten oh­jel­mien te­koa Pyt­hon-oh­jel­moin­ti­kie­lel­lä.

Oh­jel­moin­ti­ker­ho on suun­ni­tel­tu 7-11 -vuo­ti­ail­le.

Aika ja paikka

Kes­ki­viik­koi­sin 3.10.-28.11.2018 klo 17.30-19.00. (Huom! Ei 17.10.). Ker­ho ko­koon­tuu syk­syn ai­ka­na 8 ker­taa. Ko­koon­tu­mi­set ovat Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Kuo­pi­on kam­puk­sel­la. Tar­kem­mat tie­dot lä­he­te­tään kut­su­kir­jees­sä.

Ohjaajat

Lau­ra Toi­va­nen

Hei! Olen Lau­ra Toi­va­nen, kol­man­nen vuo­den tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen opis­ke­li­ja Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta. Mi­nul­la on vuo­den ko­ke­mus oh­jel­moin­ti­ker­hon ve­tä­mi­ses­tä – mui­den ker­ho­jen, lei­rien ja si­jai­suuk­sis­ta on ker­ty­nyt ko­ke­mus­ta kym­me­nel­tä vuo­del­ta. Nau­tin ker­hon pi­tä­mi­ses­tä, kos­ka las­ten in­nos­tus pe­lien te­ke­mi­seen tuo iloa, eikä hei­dän ke­hit­tä­mi­ään rat­kai­su­ja voi muu­ta kuin ihail­la! Oh­jel­moin­ti on mu­ka­vaa puu­haa, kos­ka sil­lä voi teh­dä niin iso­ja kuin pie­niä pro­jek­te­ja ja oh­jel­moin­ti opet­taa kes­kit­ty­mis­tä, suun­nit­te­lua sekä asi­oi­den hah­mot­ta­mis­ta.

Ja­ni­na Kar­hu­nen

Hei! Olen Ja­ni­na Kar­hu­nen, nel­jän­nen vuo­den tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen opis­ke­li­ja Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta. Oh­jel­moin­nin opet­ta­mi­ses­ta ko­ke­mus­ta on vas­ta kah­den lei­rin osal­ta, mut­ta ko­ke­mus­ta on ker­ty­nyt muu­ten seu­ra­kun­nan ker­ho­jen ja lei­rien val­vo­mi­ses­ta. Oh­jel­moin­nis­ta kiin­nos­tu­nei­den ope­tus ja hei­dän edis­ty­mi­sen seu­raa­mi­nen in­nos­ta­vaa ja kan­nus­ta­vaa. On mu­ka­vaa, kun voi aut­taa lap­sia op­pi­maan ja in­nos­tu­maan uu­sis­ta asi­ois­ta.

Tie­sit­kö että mus­ta­mam­ba on maa­il­man no­pein käär­me. Sen no­peus voi olla jopa 19 km/h.

Hinta

80 €/lap­si

Ilmoittautumiset

Il­moit­tau­tu­mi­set 19.9.2018 men­nes­sä. Ker­hoon ote­taan 15 las­ta.

HUOM! Il­moit­tau­tu­mis­ai­kaa jat­ket­tu 24.9 saak­ka!

Las­ten yli­o­pis­toSyk­syn 2018 ker­hot26.6.2016