Tiedekerho - tieteen ytimessä

keskiviikkoisin 14.3.-9.5.2018

Tiedekerho tutustuttaa luonnon salaisuuksiin

Las­ten tie­de­ker­hos­sa pu­reu­du­taan ke­mi­aan, bi­o­lo­gi­aan, fy­siik­kaan ja ma­te­ma­tiik­kaan eri­lais­ten ko­kei­den ja teh­tä­vien kaut­ta. Tu­tus­tum­me mm. bak­tee­rei­hin, ho­mei­siin, so­lun ra­ken­tei­siin, os­moo­siin ja dif­fuu­si­oon, pa­la­mi­seen, ve­den olo­muo­toi­hin, täh­ti­tie­tee­seen ja mo­niin mui­hin luon­non ih­meel­li­syyk­siin!

Tie­de­ker­hos­sa lap­set pää­se­vät itse te­ke­mään ja ko­kei­le­maan, kek­si­mään ja oi­val­ta­maan oh­jaa­jien neu­vo­es­sa ja avus­ta­es­sa oi­ke­as­sa la­bo­ra­to­ri­os­sa. Teem­me simp­pe­lei­tä, mu­ka­via ja näyt­tä­viä tie­teel­li­siä ko­kei­ta ja poh­dim­me mitä niis­sä ta­pah­tui ja mik­si.

Tar­kas­te­lem­me mm. mik­ro­skoo­pil­la eri­lais­ten so­lu­jen ja bak­tee­rei­den elä­mää, se­koi­tam­me näyt­tä­viä ja vä­rik­käi­tä liuok­sia, tu­tus­tu­maan uni­ver­su­min us­ko­mat­to­miin sa­loi­hin ja tes­taam­me fy­sii­kan la­ke­ja ja va­lon luon­net­ta.

Tie­de­ker­hon tar­koi­tus on saa­da lap­set in­nos­tu­maan tie­tees­tä ja oi­val­ta­mi­sen rie­mus­ta, haus­kan­pi­toa unoh­ta­mat­ta!

Aika­tau­lu:

Kes­ki­viik­koi­sin 14.3.-9.5.2018 (ei 4.4.) kel­lo 17-18.30. Ker­ho ko­koon­tuu ke­vään ai­ka­na 8 ker­taa. Ko­koon­tu­mis­paik­ka­na on Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Snell­ma­nia-ra­ken­nus.

Oh­jaa­jat:

Hen­ri Hak­ka­rai­nen

Moi kaik­ki! Ni­me­ni on Hen­ri ja olen tie­de­ker­hon oh­jaa­ja ke­vääl­le 2018! Ih­mi­set ku­vaa­vat mi­nua haus­kak­si tie­de­mie­hek­si ja täl­lä ku­vauk­sel­la ha­lu­an­kin myös ve­tää tie­de­ker­hoa, pi­tä­mäl­lä haus­kaa mut­ta te­ke­mäl­lä ja op­pi­mal­la sa­mal­la tie­teen ih­mei­tä! Ta­voit­tee­ni tie­de­ker­hon ve­tä­mi­ses­sä ovat opet­taa, nau­rat­taa ja in­nos­taa!

Saa­ra-Ma­ria Muu­ri­nen

Hei! Olen Saa­ra-Ma­ria, toi­nen tie­de­ker­hon ve­tä­jis­tä ke­vääl­lä 2018. Jo lap­se­na in­nos­tuin eri tie­teen­a­lois­ta ja ta­voit­tee­na­ni on tar­tut­taa in­nos­tus lap­siin. Sa­mal­la toi­von, että lap­set oi­val­tai­si­vat tie­teen sa­lo­ja, ja huo­mai­si­vat, kuin­ka haus­kaa tie­de on. Tie­teis­tä kiin­nos­tu­nee­na va­paa-ajan har­ras­tuk­sii­ni kuu­lu­vat luon­nos­sa liik­ku­mi­nen ja tie­de­do­ku­ment­tien kat­se­lu.

Tie­sit­kö että: Pu­nai­nen väri ei näy ve­den alla, sil­lä vesi imee it­seen­sä enem­män pit­kä­aal­tois­ta pu­nais­ta va­loa. Jos su­kel­lat kym­me­neen met­riin tai sy­vem­mäl­le on mel­kein kaik­ki pu­nai­nen valo suo­dat­tu­nut pois. Pu­nai­nen väri an­taa sik­si erin­o­mai­sen suo­jan joil­le­kin me­res­sä elä­vil­le oli­oil­le.

Hin­ta: 50 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen:

28.2.2018 men­nes­sä. Il­moi­ta lisä­tie­dois­sa saa­ko las­ta ku­va­ta ker­hon ai­ka­na.

Las­ten yli­o­pis­to ja Nuor­ten tie­de­toi­min­taKe­vään 2018 ker­hot26.6.2016