Tiedekerho - tieteen ytimessä

tiistaisin 12.3.- 7.5.2019 Kuopio

Lasten tiedekerhossa tutustutaan luonnontieteiden ihmeisiin!

Tie­de­ker­hos­sa ih­me­tel­lään ke­mi­an, bi­o­lo­gi­an, fy­sii­kan ja ma­te­ma­tii­kan il­mi­öi­tä ko­kei­den ja teh­tä­vien kaut­ta. Tu­tus­tum­me mm. va­loon, liuok­siin, bak­tee­rei­hin, ke­mi­al­li­siin re­ak­ti­oi­hin ja mo­niin mui­hin mie­len­kiin­toi­siin luon­non ih­mei­siin!

Tie­de­ker­hos­sa teem­me jo­kai­sel­la ker­ral­la help­po­ja, mut­ta näyt­tä­viä ko­kei­ta oi­ke­as­sa la­bo­ra­to­ri­os­sa. Ker­hos­sa lap­set saa­vat itse ko­keil­la, oi­val­taa ja op­pia la­bo­ra­to­ri­o­työs­ken­te­lyn pe­rus­tei­ta oh­jaa­jien neu­vo­es­sa vie­res­sä. Lo­puk­si poh­dim­me mitä ko­keis­sa ta­pah­tui ja mik­si.

Tie­de­ker­hon toi­min­ta on suun­ni­tel­tu ala­kou­lu­lai­sil­le.

Tie­de­ker­hon tar­koi­tus on tu­tus­tut­taa luon­non­tie­tei­den sa­loi­hin ja saa­da ai­kaan op­pi­mi­sen ja oi­val­ta­mi­sen rie­mua sekä sy­tyt­tää in­nos­tus tie­tei­siin!

Aika­tau­lu:

Tiis­tai­sin 12.3.-7.5.2019 (ei 16.4.) kel­lo 17-18.30. Ker­ho ko­koon­tuu ke­vään ai­ka­na 8 ker­taa. Ko­koon­tu­mis­paik­ka­na on Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Snell­ma­nia-ra­ken­nus.

Tie­sit­kö että: sa­teen­var­joa ei voi käyt­tää las­ku­var­jo­na. Nor­maa­li­ko­koi­sen sa­teen­var­jon pin­ta-ala ei tuo­ta tar­peek­si il­man­vas­tus­ta. Se kyl­lä hi­das­tai­si pu­to­a­mis­ta mutt­ei lä­hel­le­kään tur­val­lis­ta no­peut­ta.

Hin­ta: 80 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen:

26.2.2019 men­nes­sä. Il­moi­ta lisä­tie­dois­sa saa­ko las­ta ku­va­ta ker­hon ai­ka­na.

Las­ten yli­o­pis­to ja nuor­ten tie­de­toi­min­taKe­vään 2019 ker­hot26.6.2016