Peliohjelmointikerho

12.3.-7.5.2019, Kuopio

Haluatko tehdä tietokonepelin?

Ker­hos­sa ope­tel­laan alus­ta pi­tä­en pe­lin suun­nit­te­lua ja oh­jel­moin­tia. Pää­set mu­kaan vaik­ka et vie­lä osai­si­kaan oh­jel­moi­da. Ker­ho aloi­te­taan oh­jel­moin­nin pe­rus­teil­la ja val­miin peli­koo­din muok­kaa­mi­sel­la esim. muun­te­le­mal­la gra­fii­koi­ta tai li­sää­mäl­lä pe­lin omi­nai­suuk­sia.  Vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na! Tä­män jäl­keen jo­kai­nen suun­nit­te­lee ja te­kee oman pe­lin­sä osaa­vien oh­jaa­jien avus­tuk­sel­la. Omia pe­le­jä voi teh­dä myös yh­teis­työ­nä. Ker­hos­sa tar­vi­taan su­ju­vaa tie­to­ko­neen käyt­töä. Ker­hon ala­ikä­raja on 12 vuot­ta tai su­ju­va tie­to­ko­neen käyt­tö. Ylä­ikä­ra­jaa ei ole.

Si­säl­tö

Aika

Tiis­tai­sin 12.3., 19.3., 26.3., 2.4., 9.4., 16.4., 30.4. ja 7.5. klo 17.30-19. Ker­ho ko­koon­tuu ke­vään ai­ka­na 8 ker­taa.

Hin­ta

80 €

(elä­ke­läis­a­len­nus 10 €)

IL­MOIT­TAU­TU­MI­SET

26.2.2019 men­nes­sä

Las­ten yli­o­pis­to ja nuor­ten tie­de­toi­min­taKe­vään 2019 ker­hot26.6.2016