Lasten yliopiston verkostoitumistapahtuma 4.2.2019

Lasten yliopisto Pohjois-Savossa

Las­ten yli­o­pis­to­toi­min­ta al­koi Snell­man-kesä­yli­o­pis­tol­la yh­dek­sän vuot­ta sit­ten kesä­lei­rien muo­dos­sa. Ny­ky­ään toi­min­taa tar­jo­taan ym­pä­ri vuo­den. Vuo­sit­tain lei­reil­le ja ker­hoi­hin osal­lis­tuu noin 400 las­ta.

Las­ten yli­o­pis­tos­sa opi­taan ih­met­te­le­mäl­lä, oi­val­ta­mal­la ja ko­kei­le­mal­la tie­teen sa­lai­suuk­sia. Ta­voit­tee­na on in­nos­taa ja kan­nus­taa luon­tai­seen kek­se­li­äi­syy­teen ja ute­li­ai­suu­teen, joi­den kaut­ta eri tie­teen­alat ja tut­ki­mus­me­ne­tel­mät tu­le­vat tu­tuik­si.

Las­ten yli­o­pis­to­toi­min­taa Poh­jois-Sa­vos­sa jär­jes­tää Snell­man-kesä­yli­o­pis­to. To­teu­tuk­ses­sa yh­teis­työs­sä toi­mii Itä-Suo­men yli­o­pis­to. Las­ten yli­o­pis­to to­teut­taa osal­taan yli­o­pis­ton yh­teis­kun­nal­lis­ta pal­ve­lu­teh­tä­vää ja tie­de­vies­tin­nän ka­na­vaa.

Las­ten yli­o­pis­to­toi­min­ta on suun­nat­tu pää­a­si­as­sa ala­kou­lu­i­käi­sil­le ja sen osa­na toi­mi­va Nuor­ten tie­de­toi­min­ta ylä­kou­lu­lai­sil­le.

Verkostoitumistapahtuma

To­teu­tam­me ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­man nyt en­sim­mäis­tä ker­taa. Ha­lu­am­me pa­nos­taa tie­de­kas­va­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen laa­jen­ta­mal­la alu­eel­lis­ta yh­teis­työ­tä. Toi­vom­me, että saam­me työ­pa­jois­ta konk­reet­ti­sia ide­oi­ta las­ten yli­o­pis­ton si­säl­töi­hin sekä pe­da­go­gi­seen ke­hit­tä­mi­seen.

Ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­ma on tar­koi­tet­tu Las­ten yli­o­pis­to­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le Poh­jois-Sa­vo­lai­sil­le opet­ta­jil­le, Itä-Suo­men yli­o­pis­ton tut­ki­joil­le, opet­ta­jil­le ja muil­le toi­mi­joil­le, Las­ten yli­o­pis­ton oh­jaa­jil­le ja kou­lut­ta­jil­le sekä muil­le Las­ten yli­o­pis­tos­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Tu­le­mal­la ta­pah­tu­maan saat tie­toa toi­min­nas­tam­me ja pää­set mu­kaan Poh­jois-Sa­von tie­de­kas­va­tus­ver­kos­toon. Toi­vom­me, että saat ta­pah­tu­mas­ta vi­rik­kei­tä ja ide­oi­ta oman työ­si to­teut­ta­mi­sek­si. Ter­ve­tu­loa!

Oh­jel­ma:

15-15.15. Las­ten yli­o­pis­ton esit­te­ly

15.15-16.00 Ta­ri­nal­lis­ta­mi­nen tie­de­kas­va­tuk­sen pe­da­go­gi­se­na läh­tö­koh­ta­na: Case Kide Scien­ce
Kide Scien­ce ja Las­ten yli­o­pis­to opet­ta­ja Niko Kyl­lö­nen

16.00-16.30 Kah­vit ja pien­tä pur­ta­vaa

16.30-17.30 työ­pa­jat

17.30- Työ­pa­jo­jen pur­ku

Työ­pa­jat:

  1. Ma­te­maat­ti­set tie­teet (ma­te­ma­tiik­ka, ke­mia, fy­siik­ka)
  2. Oh­jel­moin­ti ja ro­bo­tiik­ka (oh­jel­moin­ti, peli­oh­jel­moin­ti, ro­bo­tit)
  3. Ym­pä­ris­tö ja luon­non­tie­teet (bi­o­lo­gia, maan­tie­to, met­sä­tie­de, ym­pä­ris­tö­tie­de)
  4. Ter­veys­tie­teet (lää­ke­tie­de, ham­mas­lää­ke­tie­de, ra­vit­se­mus­tie­de, far­ma­ko­lo­gia ja tok­si­ko­lo­gia)
  5. Lii­ke­ta­lous ja yri­tys­toi­min­ta sekä kie­let
  6. Tai­teet (kuva­tai­de, sana­tai­de, mu­siik­ki, tans­si)
  7. Iso­vers­taan digi­paja

Lai­tat­han il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lisä­tie­toi­hin mi­hin työ­pa­jaan ha­lu­at osal­lis­tua.

Il­moit­tau­tu­mi­nen:

21.1.2019 men­nes­sä. Ti­lai­suus on mak­su­ton.
Huom! Il­moit­tau­tu­mis­ai­kaa on jat­ket­tu 28.1. asti.

Las­ten yli­o­pis­to ja nuor­ten tie­de­toi­min­taKe­vään 2019 ker­hot26.6.2016