Historiakerho - menneisyyden mysteerit

11.3.-6.5.2020 Kuopio

Historiakerho on kutkuttavan jännittävä kerho, jossa tutustutaan paikallishistoriaan, sukututkimuksen saloihin ja menneisyyden mysteereihin.

Mil­lai­sia dino­sau­ruk­sia oli­vat Te­ro­po­dit? Mis­sä si­jait­si Kuo­pi­os­sa 1100 -lu­vul­la ol­lut Vah­ti­vuo­ren lin­noi­tus? Entä mis­tä Kuo­pi­os­ta löy­tyy vii­kin­kien hau­taus­maa? Mil­lai­sia ri­ta­rei­den haar­nis­kat oli­vat? Mi­ten kar­ta­nois­sa elet­tiin ja mitä ta­lon­po­jat te­ki­vät? Näi­hin ja mo­niin mui­hin ky­sy­myk­siin saat vas­tauk­sen his­to­ri­a­ker­hos­sa. Tule mu­kaan tu­tus­tu­maan men­nei­syy­den mys­tee­rei­hin!

Ker­hon oh­jaa­ja­na toi­mii suku­tut­ki­ja ja his­to­ri­an kä­ve­le­vä tie­to­kir­ja Han­ne Clandèr. Ker­ho on suun­nat­tu 7-10 -vuo­ti­ail­le.

Oh­jel­ma ja aika­tau­lu

Kes­ki­viik­koi­sin 11.3.-6.5.2020 klo 17-18.30

Snell­ma­nE­dun kou­lu­tus­ti­lois­sa (Haa­pa­nie­men­katu 40).

Huom! Oh­jel­ma on alus­ta­va ja muok­kau­tuu las­ten kiin­nos­tus­ten mu­kai­ses­ti.

Hin­ta

95 €, si­säl­tää ker­hon ma­te­ri­aa­lin

Il­moit­tau­tu­mi­nen

26.2.2020 men­nes­sä. Ryh­mään mah­tuu 15 las­ta.
Il­moi­ta lisä­tie­dois­sa saa­ko las­ta ku­va­ta ker­hon ai­ka­na mark­ki­noin­tia var­ten.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to; Las­ten yli­o­pis­to ja nuor­ten tie­de­toi­min­taKe­vään 2020 ker­hot26.6.2016