Kirjoittamisen perusopinnot 30 op

23.10.2020-31.7.2021 Kuopio

Kirjoittamisessa alkuun!

Kir­joit­ta­mi­sen pe­rus­opin­nois­sa saat ko­ke­mus­ta ja tie­toa kir­joit­ta­mi­ses­ta. Opin­not tar­jo­a­vat val­miuk­sia kir­joit­taa, ana­ly­soi­da ja ar­vi­oi­da eri­lai­sia teks­te­jä sekä mah­dol­li­suu­den saa­da pe­rus­tel­tua pa­lau­tet­ta kir­joit­ta­mi­sen eri vai­heis­sa. Käy­tän­nön te­ke­mi­sen, lu­ke­mi­sen ja pa­lau­te­har­joi­tus­ten kaut­ta tu­tus­tut kir­joit­ta­mis­pro­ses­siin ja sen ref­lek­toin­tiin.

Kou­lu­tus to­teu­te­taan moni­muo­toi­ses­ti lähi­o­pe­tuk­se­na ja verk­ko­vä­lit­tei­si­nä ta­paa­mi­si­na sekä käyt­tä­en Snell­ma­nE­DUn op­pi­mis­ym­pä­ris­töä. Lähi­o­pe­tus mah­dol­lis­taa mui­den opis­ke­li­joi­den ja kou­lut­ta­jien ta­paa­mi­sen, ver­tais­tuen sekä opin­toi­hin ja kir­joit­ta­mi­seen liit­ty­vän aja­tus­ten vaih­don. Lähi­o­pe­tus to­teu­te­taan Kuo­pi­os­sa.

Li­säk­si it­se­näis­ten teh­tä­vien tu­ek­si jär­jes­täm­me tuu­to­rin pi­tä­mät verk­ko­ta­paa­mi­set, joi­hin voit osal­lis­tua omal­ta koti­ko­neel­ta­si tai mo­bii­li­lait­teel­ta­si. Tuu­to­ri­na opin­nois­sa toi­mii FT Pet­ri Jääs­ke­läi­nen.

Kou­lu­tus to­teu­te­taan avoi­mi­na yli­o­pis­to-opin­toi­na Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Kir­joit­ta­mis­ta on mah­dol­lis­ta opis­kel­la tut­kin­to­ta­voit­tei­ses­ti. Si­nul­le on tar­jol­la opin­to­neu­von­taa, jos­sa voi­daan yh­des­sä luo­da elä­män­ti­lan­tee­see­si so­pi­va hen­ki­lö­koh­tai­nen opin­to­suun­ni­tel­ma niin, että opin­not aut­ta­vat saa­vut­ta­maan pää­mää­rä­si oli­vat ne sit­ten tut­kin­to­ta­voit­tei­sia tai yleis­si­vis­tä­viä.

Sisältö

Kir­joit­ta­mi­sen pe­rus­o­pin­toi­hin si­säl­tyy sekä kai­kil­le yh­tei­siä että va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja. Yh­tei­sis­sä opin­nois­sa pe­reh­dy­tään kir­joit­ta­mi­sen pe­rus­te­o­ri­aan ja han­ki­taan ko­ke­mus­ta mo­nen­lai­ses­ta kir­joit­ta­mi­ses­ta. Va­lin­nai­sis­sa opin­nois­sa sy­ven­ne­tään laji­o­saa­mis­ta ja luo­van pro­ses­sin hal­lin­taa.

Kou­lu­tuk­sen laa­juus on 30 opin­to­pis­tet­tä.

Opintojaksot ja aikataulu

Kai­kil­le yh­tei­set (15 op):

La­jit (10 op va­li­taan kak­si):

Pro­ses­si (5 op va­li­taan toi­nen)

Tavoitteet

Kir­joit­ta­mi­sen pe­rus­opin­nois­sa opis­ke­li­ja saa ko­ke­mus­ta ja tie­toa kir­joit­ta­mi­ses­ta sekä koh­taa mui­ta kir­joit­ta­jia. Käy­tän­nön te­ke­mi­sen, lu­ke­mi­sen ja pa­lau­te­har­joi­tus­ten kaut­ta hän tar­kas­te­lee kir­joit­ta­mis­taan eri näkö­kul­mis­ta. Hän op­pii an­ta­maan, saa­maan ja hyö­dyn­tä­mään ver­tais­pa­lau­tet­ta.

Kir­joit­ta­mi­sen pe­rus­o­pin­to­jen jäl­keen opis­ke­li­ja osaa:

Hinta

786 €

Hin­ta si­säl­tää Jy­väs­ky­län avoi­men yli­o­pis­ton mak­sun. Las­ku­tus ta­pah­tuu  nel­jäs­sä osas­sa á 196,5 €.

Ilmoittautuminen

12.10.2020 men­nes­sä. Kou­lu­tuk­seen ote­taan mak­si­mis­saan 20 opis­ke­li­jaa il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Snell­ma­nE­DU: Kir­joit­ta­mi­sen pe­rus­o­pin­not 2020Kuo­pi­os­sa 23.10.2020-31.7.202123.2.2016