ENGLANTI: English Academic Reading Skills 2 op

24.5.-15.6.2019 Kuopio

Tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sen luku­stra­te­gi­an va­lin­ta, yleis­tie­teel­li­nen ja oman alan kes­kei­sin sa­nas­to, tie­teel­li­sen ar­tik­ke­lin ra­ken­ne, asi­oi­den vä­li­siä suh­tei­ta il­mai­se­vat vih­je­sa­nat sekä ym­mär­tä­mi­sen kan­nal­ta kes­kei­set kie­len ra­ken­teet. Opin­to­jak­son läh­tö­taso on eu­roop­pa­lai­sen vii­te­ke­hyk­sen (CEFR) taso B2 (lu­ki­on A-eng­lan­ti). Opin­to­jak­so on avoin­ta yli­o­pis­to-ope­tus­ta ja se to­teu­te­taan Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti.

Tie­sit­kö! Opin­to­jak­so on osa Itä-Suo­men yli­o­pis­ton pe­rus­tut­kin­to­jen kie­li­o­pin­to­ja. Suo­ri­tet­tu­a­si opin­to­jak­son, suo­ri­tus­tie­to kir­jau­tuu Itä-Suo­men yli­o­pis­ton opin­to­re­kis­te­rii­si. Jos opis­ke­let Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa, voit si­säl­lyt­tää opin­to­jak­son suo­raan tut­kin­too­si. 

Ke­vääl­lä ja ke­säl­lä 2019 jär­jes­täm­me 9 kie­les­tä yli 30 eri­lais­ta- ja eri­ta­sois­ta kie­li­kurs­sia! Tu­tus­tu nii­hin täs­tä!

Suo­ri­tus­ta­pa:

Lu­en­not, luku- ja sa­nas­to­har­joi­tuk­set it­se­näi­ses­ti, pa­reis­sa ja ryh­mis­sä. Läs­nä­olo­vel­vol­li­suus vä­hin­tään 80 %. Osal­lis­tu­mi­nen ope­tuk­seen ja kurs­siin kuu­lu­vat teh­tä­vät. Lop­pu­koe ja/ tai jat­ku­va ar­vi­oin­ti.

Ta­voit­teet:

Ajan­koh­ta:

pe 24.5.2019 klo 16-20.30
la 25.5. 2019 klo 8.45-14.30

pe 14.6.2019 klo 16-20.30
la 15.6.2019 klo 8.45-14.30

Lähi­o­pe­tus jär­jes­te­tään Kuo­pi­os­sa.

Hin­ta:  195 €
Mak­su si­säl­tää Itä-Suo­men yli­o­pis­ton re­kis­te­röi­ty­mis­mak­sun 20 €. Lop­pu­mak­su 175 € las­ku­te­taan kah­des­sa eräs­sä (90 € ja 85 €).

Mi­kä­li il­moit­tau­dut mo­lem­piin aka­tee­mi­sen eng­lan­nin opin­to­jak­soi­hin hin­ta on 350 € (sääs­tö 40 €)

Opet­ta­ja­na: Anne-Ma­ri­ta Jär­vi­luo­to

Il­moit­tau­tu­mi­nen:

13.5.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019