INSPIROIDU - VOIT HVYIN!

 
Ke­säl­lä ir­rot­tau­du­taan töis­tä ja ren­tou­du­taan sekä per­heen kans­sa että yk­sin. On tär­ke­ää osa­ta olla il­man suo­ri­tuk­sia, ta­voit­tei­ta, mit­ta­rei­ta ja jat­ku­vaa kii­ret­tä. Tyl­sää­kin saa olla. Ke­säl­lä on ai­kaa voi­da hy­vin, ava­ta ais­te­ja ja kuun­nel­la omaa si­sin­tä. Mitä minä ha­lu­an? Mikä tu­kee mi­nun kas­vu­a­ni?
 
Ke­säl­lä tar­jon­nas­ta löy­tyy jopa 9 eri kiel­tä ja yli 30 kie­li­kurs­sia. Suo­si­tun es­pan­jan li­säk­si löy­tyy mm. eng­lan­tia, sak­saa, ita­li­aa ja ve­nä­jää.
 
Kuo­pi­os­sa ja Ii­sal­mes­sa on tar­jol­la li­säk­si usei­ta eri­lai­sia hy­vin­voin­ti- ja har­ras­te­poh­jai­sia kurs­se­ja, ku­ten joo­gaa, mind­ful­nes­sia, valo­ku­vaus­ta, TRE-stres­sin­pur­kua ja ru­nout­ta.
 
Las­ten Yli­o­pis­tos­sa on tänä ke­sä­nä en­nä­tys­mää­rä eri tie­teen­a­lo­ja ja jopa 19 lei­riä! Lei­re­jä jär­jes­te­tään ke­sän mit­taan Kuo­pi­os­sa, Ii­sal­mes­sa ja Sii­lin­jär­vel­lä. Koko tar­jon­taan pää­set tu­tus­tu­maan täs­tä lin­kis­tä.
 
You can also stu­dy Fin­nish this sum­mer at Kuo­pio. We of­fer 3 dif­fe­rent cour­ses for be­gin­ners, mid-le­vel spe­a­kers and ad­van­ced spe­a­kers. You can find the cour­ses here. If you have any qu­es­ti­ons, just stop by at our of­fi­ce, send us an email or call us. 
 
Nau­tin­nol­la vie­te­tyn ke­sän jäl­keen pon­nis­tam­me syk­syl­lä yh­des­sä täyn­nä vir­taa koh­ti uut­ta – ins­pi­roi­tu­nee­na. Hy­vin­voi­va ih­mi­nen on on­nel­li­nen!
 
La­taa ke­sän esi­te täs­tä it­sel­le­si!
 
asi­a­kas­pal­ve­lu@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi
p. 044 746 2840
www.snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019