RUOTSI: Ruotsin kertauskurssi, 3 op

17.5.-15.6.2019, Kuopio

Kohti virkamiesruotsia

Ruot­sin ker­taus­kurs­si on tar­koi­tet­tu opis­ke­li­joil­le, joi­den ruot­sin kie­len tai­to kai­paa ker­taa­mis­ta. Vir­ka­mies­ruot­sin suo­rit­ta­mi­nen on yksi pa­kol­li­nen osa kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toa. Mi­kä­li ruot­sin lu­kio-opin­nois­ta on jo het­ki eh­ti­nyt vie­räh­tää, vir­ka­mies­ruot­sin suo­rit­ta­mi­nen voi olla hy­vin­kin haas­teel­lis­ta. Ker­taus­kurs­si aut­taa si­nua päi­vit­tä­mään osaa­mi­se­si, eikä tut­kin­to­si jää ruot­sia vail­le val­miik­si. Ker­taus­kurs­si so­pii myös kor­ke­a­kou­lu­o­pin­to­ja suun­nit­te­le­vil­le sekä omaa kie­li­tai­to­aan ke­hit­tä­vil­le.

Kurs­sil­la pe­reh­dy­tään kie­li­op­piin ja sa­nas­toon teks­tien avul­la. Ai­hei­ta kä­si­tel­lään myös kuun­te­lu- ja kes­kus­te­lu­teh­tä­vien kaut­ta. Kurs­si to­teu­te­taan Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­mien.

Ke­vääl­lä ja ke­säl­lä 2019 jär­jes­täm­me 9 kie­les­tä yli 30 eri­lais­ta- ja eri­ta­sois­ta kie­li­kurs­sia! Tu­tus­tu nii­hin täs­tä!


Kurs­sil­la käy­tet­tä­vä kir­ja
: Timo joki­salo, Rit­va Min­ni: Ref­lex – upp­da­te­ra din svens­ka, Ota­va 2011 tai uu­den­pi.

Ta­voit­teet:

Ta­voit­tee­na on ker­ra­ta ja täy­den­tää ruot­sin kie­len ra­ken­tei­ta ja sa­nas­toa sekä pa­ran­taa suul­lis­ta tuot­ta­mis­ky­kyä eri­tyi­ses­ti tut­kin­toi­hin kuu­lu­via ruot­sin kurs­se­ja aja­tel­len.

Ope­tus ja suo­ri­tus­ta­vat:

Kurs­si pi­de­tään lähi­o­pe­tuk­se­na kol­men vii­kon­lo­pun ai­ka­na (36 t). Osal­lis­tu­mis­vel­vol­li­suus on 80 %. Opin­to­jak­soon liit­ty­vien teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­nen hy­väk­sy­tys­ti. Opin­to­jak­so ar­vos­tel­laan hy­väk­syt­ty/ hy­lät­ty -as­tei­kol­la.

Ruot­sin ker­taus­kurs­si so­pii si­nul­le, joka

Aika­tau­lu

pe 17.5. klo 14-18.45
la 18.5. klo 9-15.45

pe 24.5. klo 14-18.45
la 25.5. klo 9-15.45

pe 14.6. klo 14-18.45
la 15.6. klo 9-15.45

Hin­ta: 267 €

Hin­ta si­säl­tää Itä-Suo­men yli­o­pis­ton avoi­men yli­o­pis­ton re­kis­te­röin­ti­mak­sun 30 e, joka mak­se­taan avoi­meen yli­o­pis­toon re­kis­te­röi­ty­mi­sen yh­tey­des­sä. Oh­jeet re­kis­te­röi­ty­mi­seen an­ne­taan kut­su­kir­jees­sä. Lop­pu­osa 210 € las­ku­te­taan kah­des­sa eräs­sä.

Jos il­moit­tau­dut mo­lem­mil­le ruot­sin opin­to­jak­soil­le (ruot­sin kie­len ker­taus­kurs­si 3 op ja ruot­sin kir­jal­li­nen ja suul­li­nen tai­to 3 op), yh­teis­hin­ta on 500 € (sääs­tö 34 €).

Kou­lut­ta­ja­na: 

HuK Ida Ra­ja­la, Itä-Suo­men yli­o­pis­to

Ida Ra­ja­la

Il­moit­tau­tu­mi­nen: 

6.5.2019 men­nes­sä.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019